detská TIME4FUN tour

HLAVNÉ PROPOZÍCIE A INFORMÁCIE

Toto sú rámcové pravidlá k Sérii detská TIME4FUN tour, ktoré má sedem kôl. Presné propozície o jednotlivých kolách sú dostupné na www.time4fun.sk

Termíny jednotlivých kôl:

 

RÁMCOVÉ PRAVIDLÁ detskej TIME4FUN tour – „de.T.to 2023“

určené pre pretekárov a ich zákonných zástupcov

Séria cyklistických pretekov pre deti a mládež s názvom detská TIME4FUN tour, ďalej len „de.T.to 2023“, ktorú v roku 2023 zastrešuje občianske združenie Time4fun, o.z. v spolupráci s organizátormi jednotlivých kôl : LiberiSemper, o.z., ProSport Team Košice o.z., Bicycle Garage a za podpory jednotlivých samospráv.
Kontaktnou osobou pre de.T.to 2023 je Loránt Tóth (email: toth@time4fun.sk), z ktorého iniciatívy v roku 2022 vznikla táto séria pretekov a je určená pre detských cyklistických nadšencov vo veku od 1 do 14 rokov.

V roku 2023 zároveň na troch podujatiach, ako doplňujúci program sa bude organizovať aj MTB XCO séria cyklistických pretekov pre dospelých, od 15 rokov. Pri tejto sérii sa pokúsime oživiť z minulosti úspešnú MTB XCO sériu z okolia Košíc, ktorú organizoval ProSport Team Košice o.z.  Viac o sérii de.T.to a aj o sérii XCO na www.time4fun.sk

1. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

1.1 Tieto rámcové pravidlá upravujú podmienky pre súťažiacich pretekárov v sérii T.to v roku 2023.

1.2 Pravidlá pre organizátorov jednotlivých kôl, ďalej už len ako OJK, tvorí samostatný dokument „Pravidlá pre organizátorov“. Prípadní záujemcovia o zaradenie svojich pretekov do série sa najprv oboznámte s týmto dokumentom.

1.3 Pre pretekárov série DLAB sa vzťahuje bod 12

1.4 Ak tieto rámcové pravidlá neustanovujú inak, tak v primeranej miere platia pravidlá SZC pre horské bicykle, XCO v platnom znení pre rok 2023

1.5 Každé jedno kolo tejto série de.T.to zastrešuje a organizuje OJK vo vlastnej réžii, ktorá je zodpovedná za dodržiavanie pravidiel tejto série T.to 2023 a za dodržiavanie pravidiel pre organizátorov

1.6 Séria T.to 2023 je určená pre deti a mládež, pre širokú verejnosť, cyklistov s rokom narodenia2022-2009

1.7 Súťaže sa môžu zúčastniť pretekári s hocijakým typom bicykla okrem cyklokrosových (hlavným znakom sú riadidlá „rohy“)

1.8 V nesúťažnej kategórii BABY je možné používať trojkolky, odrážadlá, bicykle s prídavnými kolieskami i klasické bicykle.

1.9 Vo všetkých kategóriách je zakázané používanie bicyklov či zariadení pohybujúcich sa inou ako výlučne vlastnou silou, ľudským pohonom.

1.10 Každé jedno kolo sa považuje za samostatné preteky organizované OJK, ktorého výsledok je zahrnutý do celkových výsledkov série pretekov de.T.to 2023 a po ukončení posledného kola sa v jednotlivých kategóriách vyhlásia celkoví víťazi, podľa získaných bodov v jednotlivých kolách, viď bodovanie v bode 8 a ocenenie celkových víťazov bod 9 týchto rámcových pravidiel.

2.  VYHLÁSENÉ KATEGÓRIE

2.1 Účasť na pretekoch je organizovaná na základe vekových kategórií. Pre správne zaradenie pretekárov je smerodajný rok narodenia, avšak môžu byť aj výnimky viď bod 2.3 o „zostaršení“ pretekára.

2.2 Pre rok 2023 sú vyhlásené nasledovné kategórie :

Nesúťažná BABY : rok narodenia 2019 – 2022

MIKRO : rok narodenia     2017 – 2018

MILI : rok narodenia   2015 – 2016

MINI : rok narodenia  2013 – 2014

Mladší žiaci :  rok narodenia 2011 – 2012

Starší žiaci : rok narodenia 2009 – 2010

2.3 Ak pretekár nevyužije zaradenie do kategórie podľa bodu 2.2 a nechá sa „zostaršiť“, t.j. preradiť do vekovo staršej kategórie, môže tak učiniť na začiatku, alebo v priebehu sezóny iba raz. Po „zostaršení“ sa už dovtedy získané body u pretekára ponechajú, avšak nezarátajú do celkových výsledkov. Do celkových výsledkov sa zarátajú iba body získané v „zostaršenej“ kategórii.

2.4 Informácia o „zostaršení“ pretekára je potrebné oznámiť v poznámke pri registrácii, alebo pri miestnej prezentácii vtedy, ak k tomu dôjde.

3. REGISTRÁCIA NA JEDNOTLIVÉ KOLÁ A ÚHRADA ŠTARTOVNÉHO

3.1 V roku 2023 registračné pozadie, meranie časov a výsledkovú listinu z jednotlivých pretekov a aj za celú sériu zastrešuje občianske združenie Time4fun, o.z.

3.2 Miestnu prezentáciu a registráciu zastrešujú OJK.

3.3 Pretekári, ktorí v minulom roku už súťažili v sérii de.T.to, ich zoznam je tu KLIK TU, ( https://time4fun.sk/2022-de-t-to-5-vysledky/ ) obdržia pozývacie emaily určené pre registráciu pre tento rok 15.3.2023. POZRITE SI PROSÍM AJ SPAM kôš.

3.4 Noví pretekári, ktorí v minulosti ešte nesúťažili v sérii de.T.to sa môžu registrovať od 15.3.2023. Prihlasovací formulár pre pretekárov v bode 3.3 a 3.4 bude dostupný KLIK TU 

3.5 Po prvom kole de.T.to 2023 (Castle Cross Veľká Ida 29.4.2023) sa už registrovaní pretekári z prvého kola budú prihlasovať na ďalšie kolá cez zaslaný link – pozvánku doručenú emailom. Email s pozvánkou bude odosielaný stále pred ďalším kolom a iba pre existujúcich pretekárov v databáze. Dbajte preto na správne zadanie emailu.

3.6 Pretekári do nesúťažnej kategórie BABY majú možnosť sa registrovať vopred. Štartové číslo pre nesúťažnú kategóriu BABY je bez čipu a pretekári si ju nechávajú a platí aj pre ďalšie kolá v roku 2023.

3.7 Všetci pretekári registrujúci sa do súťažných kategórií (MIKRO až Starší žiaci ) do svojich prvých tohtoročných pretekov série de.T.to 2023, (Castle Cross – Veľká Ida 29.4.2023) uhradia aj 2,-€ za štartové číslo s čipom, ktoré je platné pre celú sezónu série pretekov de.T.to 2023.

3.8 Výška štartovného je delená na cenové hladiny

3.8.1 Štartovné : registrácia pre nesúťažnú kategóriu BABY vo výške 1,-€ vopred do štvrtkovej polnoci pred sobotňajšími pretekmi, alebo 2,-€ na mieste

3.8.2 Úhrada štartovného pre súťažné kategórie MIKRO, MINI, MILI, Mladší žiaci, Starší žiaci je možná až po registrácii a delí sa na:

3.8.3 Štartovné hradené a prijaté vopred na účet OJK do štvrtkovej polnoci pred sobotňajšími pretekmi je 5,-€

3.8.4 Štartovné hradené a prijaté vopred na účet OJK v piatok a neskôr pred sobotňajšími pretekmi, alebo štartovné hradené na mieste je 10,-€

3.9 OJK tlačí a pripravuje zoznamy registrácií, úhrad na účet v piatok ráno podľa prijatých platieb do štvrtkovej polnoci na bankový účet OJK.

3.9.1 OJK v piatok už nekontroluje prijaté platby na účet, t.j. ak štartovné za pretekára obdržíme v piatok, alebo v sobotu na bankový účet, ten sa vráti automaticky späť v pondelok po pretekoch na účet, z ktorého OJK prijalo, t.j. v deň pretekov sa hradí na mieste plná výška štartovného a „duplicitná platba prijatá v piatok, alebo v sobotu na bankový účet“ sa po ukončení pretekov v pondelok vráti na účet, z ktorého bola hradená. Čiže pretekár v konečnom dôsledku hradí vyššie, miestne štartovné.

3.10 Pretekári sa pred pretekmi musia stále prezentovať v kancelárii pretekov (registračné miesto) a to bez ohľadu na to či sa registrovali vopred resp. či mali úhradu vopred. Neprezentovanie sa pred pretekmi môže prinášať so sebou tresty, o.i. napr. pri štarte posunutie na koniec štartovej rady, a pri viacnásobnom opakovaní aj odoberanie bodov.

3.10.1 Pretekári v kancelárii pretekov, pri prezentácii, pred štartom majú možnosť si prevziať štartový balík, ak ho OJK poskytuje, nahlásiť stratené, zabudnuté či poškodené štartové čísla a za poplatok 2,-€ im bude vydané náhradné číslo s čipom.

3.11 V prípade registrácii a úhrade vopred a následnej neúčasti na danom kole pretekov (napr. z dôvodu choroby, alebo iného nešpecifikovaného dôvodu) sa už uhradené štartovné z tohto kola nepresúva na ďalšie kolo a nevracia sa, t.j. prepadá v prospech OJK. Ďakujeme za pochopenie.

3.12      V prípade potreby vystavenia faktúry pre pretekára uvedenú skutočnosť uvedie pretekár v poznámke pri registrácii s údajmi odberateľa, napr. názov klubu, ičo, dič.

3.13      Bod 3.12 platí pri úhrade na bankový účet. V prípade úhrady na mieste, OJK vydáva príjmový pokladničný doklad ako potvrdenie úhrady štartovného.

3.14      Na niektorých pretekoch OJK bude testovať možnosť úhrady na mieste aj kartou (ako terminál slúži náš mobilný telefón.) Uvedené však bude len na niektorých kolách a v testovacej prevádzke. Pretekári na mieste platia prednostne v hotovosti.

3.15 Platba na mieste v deň pretekov je stále vo vyššej cenovej hladine t.j. v plnej výške viď bod 3.8.1 resp. bod 3.8.4

3.16 Štartovné na jednotlivé kolá sa platia na transparentný účet Time4fun, o.z., ktorý ich v plnej výške na základe zmluvy preposiela OJK. Venujte prosím zvýšenú pozornosť správnemu číslu účtu. Číslo účtu sa stále nachádza v pozývacom emaily, alebo na stránke daného OJK, resp. v propozíciách daného kola.

4. ŠTARTOVÉ ČÍSLA

4.1 Štartové číslo je neprenosné, je pridelené pre pretekára a platí pre celú sériu de.T.to 2023.

4.2 V prípade straty, zistenia poškodenia, alebo nefunkčnosti štartového čísla je potrebné si vyžiadať nové najneskôr pri prezentácii v kancelárii pretekov.

4.3 Poškodenie štartového čísla môže zistiť aj OJK počas pretekov, napr. ak by číslo prestane snímať meracie zariadenie. V takom prípade po ukončení bude pretekár upozornený a OJK vydá náhradné štartové číslo podľa bodu 3.10.1 a bude platné po jeho vydaní.

4.4 Pred začiatkom sezóny sú všetky štartové čísla otestované a funkčné.

4.5 Štartové čísla sa vydávajú podľa príchodu – prezentácie, zaradom od najnižšieho po najvyššie na prvom kole série de.T.to 2023, resp. na ďalších kolách pre novo registrujúcich pretekárov sa pokračuje vo vydávaní v poradí štartových čísel.

4.6 Po vydaní náhradného štartového čísla, pôvodné prestáva platiť, je znefunkčnené, vyradené z databázy a nie je ho možné opätovne už použiť.

4.7 Vydané náhradné štartové číslo nemá rovnaké číslo ako staré – znefunkčnené, ale má číslo, vydané ako ďalšie, ktoré nasledovalo v poradí, čiže vyššie číslo. Táto skutočnosť má vplyv aj na radenie na štarte viac v bode 6.6 a nasl.

4.8 Pretekári sú povinný mať regulárne, čitateľne a viditeľne upevnené štartové číslo na riadidlách.

5. KALENDÁR PRETEKOV

5.1 Napriek všetkým snahám OJK, môže dôjsť k situácii, že dôjde k zmene v kalendári pretekov, alebo dátumu jednotlivých kôl. Nižšie uvedený kalendár pretekov je informatívny. Pre aktuálny kalendár sledujte naše web stránky. Pokiaľ by nastala zmena v kalendári pretekov, niektoré kolo by sa presúvalo, alebo bolo zrušené, tak organizátor daného kola OJK, sa ho bude snažiť nahradiť, presunúť na iný termín a účastníkom v databáze oznámiť emailom v dostatočnom predstihu.

5.2 Termíny pretekov. Jednotlivé kolá série de.T.to 2023

1.kolo 29.04.2023 Veľká Ida – Castle cross – organizátor Time4fun, o.z.

2.kolo 03.06.2023 Blatná Polianka – Poľanský kačúr – organizátor Liberi Semper, n.o.

3.kolo 24.06.2023 Lorinčík (Košice) – organizátor Time4fun, o.z.

4.kolo 08.07.2023 Borov (Medzilaborce) – Borovsky medveď – organizátor Liberi Semper, n.o.

5.kolo 15.07.2023 Moldava n/Bodvou – Moldavské limity – organizátor Time4fun, o.z.

6.kolo 09.09.2023 Jahodná (Košice) – organizátor ProSport Team Košice

7.kolo 17.09.2023 Hrešná (Košice)  – organizátor Bicycle Garage Košice                                                                        

6. PRIEBEH PRETEKOV

6.1 Počas tréningu pred pretekmi a počas pretekov musia mať pretekári na hlave cyklistickú prilbu. Bez nej nie je možný štart ani tréning na trati a je potrebné mať pripnuté štartové číslo.

6.2 Počas pretekov je zakázané rodičom a doprovodu pretekárov sa nachádzať či jazdiť na trati, okrem výnimiek určených OJK.

6.3 Prípadné výnimky z bodu 6.2 umožňuje rozhodca daného kola resp OJK, predovšetkým na tratiach s dlhšími kolami, pre nižšie vekové kategórie a ak to bezpečná zjazdnosť a parametre trate umožňujú.

6.4 Výnimka z bodu 6.2 je v nesúťažnej kategórii BABY, kde ale rodičia či doprovod musia sprevádzať svojich zverencov tak, aby v žiadnom prípade neobmedzovali pohyb a bezpečnosť ostatných detí.

6.5 Sprevádzanie je vítané hlavne pri najmenších a začínajúcich cyklistických účastníkov.

6.6 Štartová procedúra a radenie na štarte

6.6.1 Každý štart je oddelenou súťažou chlapcov a dievčat

6.6.2 Ak to možnosti a parametre trate, alebo nižší počet prítomných pretekárov umožňuje, OJK ,alebo rozhodca daného kola môže rozhodnúť o vlnovom alebo spoločnom štarte viacerých kategórií, alebo pohlaví spolu alebo v krátkom časovom intervale. Štandardným postupom však je, že jednotlivé vekové kategórie a jednotlivé pohlavia štartujú zvlášť.

6.6.3 Je dôležité, aby už pred predpokladaným časom prvého štartu boli pretekári na mieste podujatia, lebo práve pri prípadnom spojení kategórií, môže dôjsť k skoršiemu presunu pôvodného času štartu uvedeného v propozíciách jednotlivých kôl.

6.6.4 Prvý štart nikdy nezačína skôr, ako je uvedené v propozíciách. Štarty ostatných kategórií nasledujú plynulo za sebou zväčša po prejazde posledného pretekára cieľom. OJK sa snažia aby priebeh pretekov od začiatku štartu kategórie MIKRO a začiatku vyhlasovania výsledkov neprebehlo viac ako 3 hodiny.

6.6.5 Vyvolávanie na štart sa uskutočňuje zvyčajne 10 minút pred štartom, ak to parametre trate, alebo miesto štartu umožňuje, môže sa začať aj čase, keď sú poslední pretekári z predchádzajúceho štartu ešte na trati.

6.6.6 O počte pretekárov štartujúcich z prvého radu rozhodne rozhodca pretekov. Vyvolávaní pretekári si sami rozhodnú, ktoré miesto v rade si vyberú.

6.6.7 Na prvých pretekoch de.T.to 2023 sa pretekári zoradia podľa štartových čísel vzostupne

6.6.8 Na ďalších kolách sa prvý traja pretekári s najvyšším počtom bodov v priebežnom poradí daného štartu radia prednostne do prvej rady a po nich ostatní pretekári podľa štartových čísel vzostupne.

6.6.8.1 V prípade, ak niektorí z prvých troch pretekárov nie je prítomní, jeho miesto nenahradí štvrtý, alebo ďalší pretekár v priebežnom poradí, ale pretekári sa radia podľa bodu 6.6.7

6.6.9 Dievčatá sa zvyčajne radia za chlapcami.

6.6.10 Ak je dané kolo de.T.to 2023 zároveň aj kolom série DLAB, zvyčajne sa pretekári série de.T.to 2023 zoradia za pretekármi DLAB, podľa pohlavia.

6.6.11 Odštartovanie pretekov je podľa nasledovného postupu:

6.6.11.1 Varovanie 2, 1 minútu a 30 sekúnd pred štartom, následne konečné oznámenie „štart za 15 sekúnd“ . v priebehu tých 15 sekúnd môže hocikedy zaznieť oznámenie o štarte podľa bodu 6.6.12.2

6.6.11.2 Pre štart je použitá píšťalka, štartovacia pištoľ, alebo slovo štart

6.6.12 V prípade skoršieho štartu pretekára sa podľa zváženia rozhodcu môže ne/zopakovať štart.

6.6.13 Ak ten istý pretekár odštartuje aj na druhý krát v predstihu, bude zaradený na koniec zoradených pretekárov na štarte.

6.7 Pretekár sa musí správať športovo počas celého priebehu pretekov a musí umožniť predbehnutie rýchlejšiemu pretekárovi bez bránenia jeho jazdy.

6.8 Ak pretekár opustí trať z akéhokoľvek dôvodu, musí sa vrátiť späť na trať na rovnakom mieste kde ju opustil.

6.9 Každému, u koho sa zistí, že zmenil, skrátil si trať, bude udelená časová penalizácia podľa rozhodnutia rozhodcu daného kola.

6.10 V prípade dojazdu do cieľa prvých troch pretekárov sa OJK, alebo rozhodca pretekov môže rozhodnúť o ukončení pokračovania pretekov danej kategórie, t.j. pretekári nemusia kolovať ďalej a vo výsledkovej listine sa uvádza počet kôl, ktorými zaostali za víťazom.

7. TRATE

7.1 Jednotlivý OJK sa snažili zaradiť premenlivé trasy pre rok 2023, tak aby boli v sérii zahrnuté trate s rôznou členitosťou či technickou či silovou náročnosťou.

7.2 OJK musí zabezpečiť jednoznačné línie trate a jeho zabezpečenie tak, aby nedošlo k nejednoznačnosti vedenia trate, či prípadnému ne/chcenému skracovaniu trate.

7.3 OJK vo svojich propozíciách uvádza počet kôl vychádza však pritom z bodu 7.4

7.4 Hlavne na miestach kde sa ešte preteky nekonali OJK môže v ojedinelých prípadoch pristúpiť k dodatočnej zmene počtu kôl, pričom má na zreteli trvanie pretekov podľa bodu 7.4

7.5 Časové trvanie jednotlivých štartov pre kategórie pre sériu de.T.to 2023 sú približné a nasledovné :

Nesúťažná BABY : 1 – 2 minúty

MIKRO : 4 – 7 minút

MILI : 8 – 12 minút

MINI : 12 – 15 minút

MLADŠÍ ŽIACI : 15 – 20 minút

STARŠÍ ŽIACI :  20 – 35 minút

7.6 V odôvodnených – výnimočných prípadoch môže rozhodca, alebo OJK rozhodnúť aj o inom časovom trvaní pretekov pre jednotlivé kategórie, resp. znížiť počet kôl pre pomalších pretekárov na trati podľa bodu 6.10 Pretekárom v deň pretekov musí byť stále jasné koľko kôl trvajú ich preteky.

7.7 Minutáž podľa bodu 7.3 sa prednostne vzťahuje pre vedúceho pretekára.

8. BODOVANIE

8.1 Pre účastníkov v každom štarte sa pretekárom podľa pohlaví pridelia body v poradí dojazdu :15, 13, 12, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a každý pretekár ktorí  dokončí preteky 1 bod.

8.2 Na konci sezóny série de.T.to 2023 sa vyhodnotia v každej kategórii traja pretekári s najvyšším počtom získaných bodov.

8.3 Pri rovnosti počtu bodov sa uprednostní pretekár s lepším umiestnením v skoršom kole série de.T.to 2023 v kategórii v ktorom je v poslednom kole série.

8.4 Do celkového poradia sa započítajú body získané vo všetkých kolách série de.T.to 2023

9. OCENENIE

9.1 V jednotlivých kolách sa oceňujú najrýchlejší traja pretekári v každej kategórii podľa pohlavia, ktorí regulárne prejdú určenú vzdialenosť pretekov, medailou, trofejou, alebo inou formou odmeny podľa rozhodnutia OJK.

9.2 V nesúťažnej BABY kategórii získavajú všetci zúčastnení drobné odmeny, podľa rozhodnutia OJK hneď po dojazde do cieľa.

9.3 Po ukončení posledného kola série de.T.to 2023 sa víťazmi jednotlivých kategórií stávajú pretekári s najvyšším počtom získaných bodov.

9.4 V každom kole sa ocenia pretekári na miestach 1-2-3 podľa pohlavia v jednotlivých kategóriách.

10. VÝSLEDKY

10.1 Meranie výsledkov na všetkých kolách zastrešuje Time4fun, o.z.

10.2 V prípade dosahu internetového signálu na mieste pretekov, sú po prejazde jednotlivých kôl dostupné priebežné časy a po prejazde cieľom sú dostupné predbežné neoficiálne výsledky na time4fun.sk/QR prípadne použite QR kód na mieste pretekov.

10.3 Oficiálne výsledky sú dostupné do jedného dňa po ukončení pretekov na time4fun.sk.sk/detto2023 na FB stránke www.facebook.com/time4fun.sk alebo aj na stránkach OJK

10.4 V prípade nezrovnalostí vo výsledkov nás kontaktujte emailom, alebo hneď po zverejnení neoficiálnych výsledkov na mieste pretekov.

10.5 Pretekár alebo jeho zákonný zástupca môže podávať reklamáciu na mieste pretekov po zložení poplatku 10,-€. V prípade oprávnenosti – uznania reklamácie sa poplatok vracia okamžite.

10.6 Za reklamáciu sa nepovažuje informácia o predpokladanom nesprávnom poradí vo výsledkoch.

10.7 V prípade ak konečné – oficiálne výsledky sa líšia od neoficiálnych, účastníci na miestach 1-2-3 súhlasia s povinnou výmenou trofejí či odovzdaných cien podľa oficiálnych výsledkov.

11. TECHNICKÁ POMOC

11.1 Iba v ojedinelých a výnimočne závažných prípadoch je možné poskytnutie technickej pomoci pretekárom zo strany divákov alebo zákonného zástupcu pretekára. Treba mať na zreteli, že sa jedná o detské preteky a nie úplne každý účastník je schopný si nahodiť napr. spadnutú reťaz, alebo inú drobnú nápravu na svojom bicykli.

11.2 V prípade poskytnutia technickej pomoci sa pomoc poskytuje výlučne mimo trate, resp. samotný pretekár môže na trati odstraňovať technický problém iba na mieste, kde v žiadnom prípade nebráni bezpečnému a plynulému prejazdu ostatných pretekárov na tomto úseku.

11.3 Diváci ani zákonný zástupcovia počas pretekov nemajú povolený vstup na trať, okrem prípadov pádu, alebo predpokladaného zranenia niektorého z pretekárov.

11.4 Pretekár, ktorý nepokračuje v pretekoch a odstúpi, musí urýchlene on, alebo zákonný zástupca oznámiť niektorému usporiadateľovi tento svoj úmysel.

11.5 Ak pretekár pre technickú poruchu, alebo inú poruchu pokračuje v pretekoch tlačením bicykla, musí to urobiť tak, aby v žiadnom prípade nebránil ostatným pretekárom v plynulom a bezpečnom prejazde. Ani v takomto prípade si pretekár nemôže skracovať trasu a po prejdení cieľom mu prislúcha alikvótny počet bodov za umiestnenie podľa miesta v ktorom došiel do cieľa.

11.6 Výmena bicykla počas pretekov nie je povolená a pretekár musí prekročiť cieľovú čiaru s rovnakým štartovým číslom na riadidlách s akým odštartoval.

12. PRETEKÁRI DLAB, SÚBEH DVOCH SÉRIÍ PRETEKOV de.T.to a DLAB

Vo všeobecnosti : Súbeh týchto dvoch sérií prebieha presne ako v roku 2022

12.1 Pretekári DLAB sa riadia dokumentom „SÚŤAŽNÉ PODMIENKY Detská Východ MTB liga 2022“ uverejneného na web stránke východroadliga

12.2 Niektoré kolá de.T.to 2023 sú zároveň aj kolá DLAB a to  Veľká Ida, Borov (Medzilaborce), Moldava n/B a Jahodná (Košice). Pre tieto preteky platia špeciálne pravidlá a výnimky a každá séria sa riadi vlastným súťažným poriadkom.

12.3 V dôsledku toho platí, že na týchto štyroch kolách, bod 12.2 pretekár registrovaný do DLAB sa nemôže registrovať do série de.T.to 2023 to platí aj opačne.

12.4 Obe tieto série, napriek tomu, že štartujú spolu, sú vyhodnotené osobitne.

12.5 Pri zoradení na štart sú zoradení najprv pretekári série DLAB následne de.T.to a potom dievčatá DLAB a potom de.T.to

12.6 Registrácia pretekárov DLAB prebieha cez pretekaj.sk mimo OJK série de.T.to. V prípade vzniknutých problémov pri registrácii kontaktujte prosím východroadligu, predstaviteľov DLAB

12.7 V prípade ak preteky série DLAB a de.T.to sa „neprekrývajú“ t.j. v jeden deň nie sú organizované spoločne, pretekár registrovaný v sérii DLAB sa môže zúčastniť série de.T.to 2023, ale body získané v tejto sérii sa mu nezapočítajú do série DLAB. Uvedené platí aj opačne.

12.8 Pretekári série DLAB registrujúcich sa na mieste obdržia štartové číslo, vizuálne odlišné od pretekárov  série de.T.to 2023. Toto štartové číslo nie je zálohované a je potrebné ho vrátiť po dojazde do cieľa.

12.9 Pretekári DLAB sa riadia dokumentom „SÚŤAŽNÉ PODMIENKY Detská Východ MTB liga 2022“ uverejneného na web stránke východroadliga v mesiaci marci 2023.

12.10 Pretekári DLAB pri miestnej registrácii je potrebné aby uviedli, že sa prezentujú (registrujú do série DLAB) v opačnom prípade sa automaticky zaraďujú do série de.T.to

12.11 Pre pretekárov série DLAB platí pri termín registrácie vopred do štvrtkovej polnoci, následne až na mieste pretekov.

12.12 Pretekári DLAB hradia štartovné na dané kolo pretekov iba na mieste, viď Súťažné podmienky DVL článok 6 a nasl.

Na https://ww.facebook.com/time4fun.sk  resp. https://www.facebook.com/groups/847212183390539 bola vytvorená skupina, kde môžete napísať prípadné otázky, alebo poznatky a prednostne zastrešuje dianie okolo série de.T.to, t.j. detskej TIME4FUN tour

       V Mokranciach 10.3.2023                                                                   Organizačný tím Time4fun, o.z.

Partneri

color style 10x10 logo