Zmluva o výpožičke

uzatvorená podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)

medzi:

Vypožičiavateľ:

Meno a Priezvisko (obchodné meno): Time4fun o.z.

IČO: 42406927

Bydlisko (sídlo): Hasičská 48/5, 04501 Mokrance

 (ďalej len „vypožičiavateľ“)

Účastník podujatia:

údaje účastníka sú uvedené na registračnom formuláry podujata.

Článok I

Predmet zmluvy

 

Na základe tejto zmluvy požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi do bezplatného dočasného užívania štartovné číslo s čipom za podmienok určených touto zmluvou.

 

 

Článok II

Účel a trvanie výpožičky

 

 1. Predmet výpožičky požičiavateľ odovzdá vypožičiavateľovi pri podpise registračného formuláru za výpožičný poplatok 2€, ktorý sa pri odovzdaní štartového čísla s čipom vráti.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že vypožičiavateľ je dočasne oprávnený a zároveň povinný užívať predmet výpožičky a brať z neho úžitky za účelom pretekov, pričom je povinný vrátiť predmet výpožičky hneď ako ho nepotrebuje, najneskôr do konca pretekov .

 

 1. Požičiavateľ je povinný bezodkladne prijať predmet výpožičky hneď ako vypožičiavateľ prejaví vôľu predmet výpožičky vrátiť požičiavateľovi. Požičiavateľ na výzvu vypožičiavateľa bezodkladne písomne potvrdí vypožičiavateľovi vrátenie predmetu výpožičky.

 

Článok III

Práva a povinnosti zmluvných strán

 

 1. Požičiavateľ sa zaväzuje odovzdať vypožičiavateľovi predmet výpožičky na užívanie v nepoškodenom stave a spôsobilom na riadne a dohodnuté užívanie.

 

 1. Vypožičiavateľ svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený o stave predmetu výpožičky a o osobitných pravidlách užívania predmetu výpožičky, najmä o návode na používanie a technických normách vzťahujúcich sa na predmet výpožičky.

 

 1. Vypožičiavateľ je oprávnený užívať vec riadne a v súlade s účelom uvedeným v čl. II ods. 2 tejto zmluvy, pričom je povinný užívať predmet výpožičky tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate alebo zničeniu.

 

 1. Vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať predmet výpožičky tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu požičiavateľa.

 

 1. Vypožičiavateľ berie na vedomie, že požičiavateľ nezodpovedá za vady na predmete výpožičky. Ak však požičiavateľ výslovne ubezpečil vypožičiavateľa, že predmet pôžičky je bez vád a uvedené vyhlásenie sa ukáže ako nepravdivé, požičiavateľ zodpovedá za škodu, ktorá v dôsledku vád vznikla. Požičiavateľ nezodpovedá za škodu podľa tohto odseku v prípade, ak preukáže, že o existencii vád nevedel a s prihliadnutím na svoje osobné pomery ani vedieť nemohol.

 

 1. Vypožičiavateľ je povinný vrátiť predmet výpožičky v stave, v akom ho prijal s prihliadnutím na bežné opotrebovanie predmetu výpožičky.

 

Článok IV

Skončenie výpožičky

 

 1. Táto zmluva zaniká uplynutím doby výpožičky, resp. splnením účelu výpožičky, ak táto skutočnosť nastane skôr.

 

 1. Požičiavateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak vypožičiavateľ neužíva predmet výpožičky riadne alebo ho užíva v rozpore s touto zmluvou, resp. s účelom, ktorému predmet výpožičky slúži.

 

 1. Vypožičiavateľ je povinný po skončení výpožičky bezodkladne požičiavateľovi vrátiť predmet výpožičky. Ustanovenie čl. II ods. 3 tejto zmluvy sa pri vrátení predmetu výpožičky použije primerane.

 

 

 

 

Článok V

Záverečné ustanovenia

 

 1. Zmluvné strany si zmluvu pred jej podpisom prečítali, je pre nich určitá a zrozumiteľná a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú na registračnom formulári.
 2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami o zmluve o výpožičke upravenými v Občianskom zákonníku ako aj inými dotknutými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.

 

 1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu registračného formulára podujatia.