Séria Adventných behov

Občianske združenie Time4fun, o.z. s jednotlivými samosprávami obcí, miest, mestských častí a partnermi jednotlivých podujatí vás pozývajú na štyri kolá Série Adventných behov.
Viac informácii na www.time4fun.sk alebo www.facebook.com/Time4fun.sk email kontakt: info@time4fun.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A PROPOZÍCIE

Toto sú rámcové pravidlá k 3.ročníku podujatia „Séria Adventných behov“, ktoré má štyri kolá. Presné propozície o jednotlivých kolách sú-budú priebežne dostupné na www.time4fun.sk
Séria Adventných behov má v každom kole kategórie KIDS, HOBBY, EASY, ACTIVE a HERO s rôznymi dĺžkami trás.

Termíny jednotlivých kôl:

 

RÁMCOVÉ PRAVIDLÁ série Adventných Behov 2023

VYHLÁSENÉ KATEGÓRIE

Organizátor v každom kole vyhlasuje štyri kategórie a víťazov v každom z nich :
1. KIDS – nesúťažná, pre pretekárov rok narodenia 2022-2017/ dĺžka jednotlivých kôl cca 400-600 m. udeľuje sa iba účastnícka medaila.
2. HOBBY – pre pretekárov rok narodenia 2016-2011 / dĺžka jednotlivých kôl cca 800-1200 m.
3. EASY – nesúťažná pre pretekárov rok narodenia 2010 a starší
4. ACTIVE – pre pretekárov rok narodenia 2010 a starší / dĺžka jednotlivých kôl cca 4-8 km
5. HERO – pre pretekárov rok narodenia 2010 a starší / dĺžka jednotlivých kôl cca 9-15 km

Dôležité : ROZHODUJÚCE pre zaradenie do kategórie je ROK NARODENIA pretekára.

Presné dĺžky trás v jednotlivých kolách, pre jednotlivé kategórie budú uvedené v propozíciách jednotlivých kôl vo vyššie uvedenom rozsahu.

Ak sa v kategórii KIDS registruje osoba nad 6 rokov, (rok 2016 a skôr) jeho účasť je len symbolická a nemôže byť súťažne vyhodnotená.
Ak sa v kategórii HOBBY registruje osoba nad 12 rokov, (rok 2010 a skôr) jeho účasť je len symbolická a nemôže byť súťažne vyhodnotená.

Pretekári kategórie KIDS a HOBBY sa môžu „zostaršiť“, avšak ak sa to udeje v priebehu série, tak do celkového vyhodnotenia sa im započítajú body iba v zostaršenej kategórii.

Pretekár registrovaný v nesúťažnej EASY kategórii pre dospelých má trasu totožnú s trasou HOBBY.

Pretekár registrovaný v ACTIVE, alebo HERO, ak sprevádza svoje dieťa alebo zverenkyňu v kategórii KIDS alebo HOBBY, sa v týchto kategóriách nepovažuje za pretekára, ale iba za doprovod-jeho účasť je nesúťažná.
Doprovod nemá nárok na účastnícku medailu. Doprovod nemá štartové číslo.

Účastníkovi kategórie ACTIVE a HERO pri prechode z jednej do druhej kategórie sa do celkového vyhodnotenia zarátajú iba body získané v kategórii do ktorej prestúpil. V ďalších kolách už nie je možné meniť svoju kategóriu, resp. ak si zmení kategóriu, získané body sa mu nezapočítajú do súťaže o absolútneho víťaza kategórie a aj keby mal najviac bodov, práve kvôli zmene kategórie (ACTIVE, HOBBY, HERO) t.j. nemôže byť vyhlásený ako absolútny víťaz ani v kategórii z ktorej odchádzal, ani v kategórii do ktorej prešiel a to ani v prípade ak by v niektorej kategórii mal najvyšší počet bodov.
Organizátor pri ukončení série vyhlási absolútneho víťaza v kategórii HOBBY, ACTIVE, HERO pre obe pohlavia.

Pretekári (ACTIVE a HERO) sa môžu registrovať iba v jednej kategórii. Na niektorých miestach totiž môže byť podľa počtu účastníkov spojený štart ACTIVE a HERO.
Štarty ACTIVE A HERO štartujú stále po dobehnutí posledného súťažiaceho v štarte HOBBY.
V niektorých prípadoch môžu byť kategórie KIDS a HOBBY spojené. Záleží to od organizácie daného kola.

ŠTARTOVNÉ

Výška štartovného sa delí na zníženú (pri registrácii a prijatej úhrade na účet organizátora VOPRED) a na štartovné v plnej výške.

Štartovné pre kategóriu KIDS je 6,-€ pri prijatej platbe vopred na účet organizátora do štvrtkovej polnoci pred sobotňajšími pretekmi.

PRE OSTATNÉ KATEGÓRIE PLATÍ :

ZNÍŽENÉ ŠTARTOVNÉ : Výška štartovného vopred, pri prijatí na účet organizátora do štvrtkovej polnoci pred sobotňajšími pretekmi : 8,- eur
PLNÁ VÝŠKA ŠTARTOVNÉHO : Výška štartovného pri prijatí na bankový účet organizátora v piatok, alebo v sobotu účtom , alebo na mieste v hotovosti, alebo registrácii : 14,- eur

Štartovné sa platí pre každé jedno kolo.

Pri prvej registrácii pretekár platí aj 2,-€ poplatok za štartové číslo. Štartové číslo zostáva u pretekára a bude platné pre všetky kolá tohtoročnej Série Adventného behu. Ak je štartové číslo poškodené, nefunkčné, ak ho pretekár stratí, zabudne doma a na preteky sa dostaví bez čísla, organizátor vydá náhradné štartové číslo za poplatok 2,-€. Od toho okamihu je potrebné aby pretekár používal na zvyšných kolách Série Adventných behov toto novo vydané štartové číslo a to i v prípade ak nájde svoje pôvodné štartové číslo. t.j. po vydaní nového štartového čísla sa staré štartové číslo stáva neplatné v Sérii Adventných behov a z databázi je vyradené.

V štartovnom je zahrnuté : Meranie času, poskytnutie predlekárskej prvej pomoci, účastnícka medaila/limitovaný počet, pohár vareného vína (pre deti a mládež do 18 rokov horúci čaj) po dobehnutí do cieľa a v niektorých kolách obsahuje aj malý štartový balík, či teplé jedlo.

Zaplatené štartovné sa nevracia a nie je ho možné preniesť na niektoré z ďalších kôl Série Adventných behov. Ďakujeme za pochopenie.

OCENENIE

Každý regulárne registrovaný a bežiaci pretekár obdrží účastnícku medailu / pozor limitovaný počet 120 ks.
Účastnícka medaila zo všetkých kôl bude tvoriť jeden set.
Traja najrýchlejší pretekári oboch pohlaví v kategórii, HOBBY, ACTIVE, HERO v každom kole Série Adventných behov budú ocenení medailou 1-2-3
Po ukončení posledného kola sa v každej kategórii vyhlási absolútny víťaz s najvyšším počtom bodov – ocení sa pamätnou plaketou.

KATEGÓRIE :
KIDS 1-6 roční pretekári chlapci, dievčatá
Kategória KIDS je nesúťažná, ocenená účastníckou medailou.

Kategória EASY je nesúťažná pre dospelých, ocenená účastníckou medailou.

HOBBY 7-12 roční pretekári chlapci rok narodenia 2016-2011
HOBBY 7-12 roční pretekári dievčatá rok narodenia 2016-2011

ACTIVE nad 13 – 35 ženy rok narodenia 2010 – 1988
ACTIVE 36 a viac ženy rok narodenia 1987 a skôr narodení
ACTIVE 13 – 25 muži rok narodenia 2010-1994
ACTIVE 26 – 49 muži rok narodenia 1993 – 1984
ACTIVE 26 – 49 muži rok narodenia 1983 – 1974
ACTIVE 50 a viac muži rok narodenia 1973 a skôr narodení

HERO nad 13 – 35 ženy rok narodenia 2010 – 1988
HERO 36 a viac ženy rok narodenia 1987 a skôr narodení
HERO nad 13 – 39 muži rok narodenia 2010-1984
HERO nad 40 – 55 muži rok narodenia 1983 – 1968
HERO 56 a viac muži rok narodenia 1967 a skôr narodení

HODNOTENIE

Účastníci oboch pohlaví kategórie HOBBY, ACTIVEHERO v  každom kole Série Adventných behov obdržia za svoje umiestnenie určitý počet bodov podľa tabuľky. Počet získaných bodov sa po ukončení posledného kola Série Adventných behov spočítajú u každého pretekára. Priebežné výsledky s počtom bodov budú dostupné na webe organizátora www.time4fun.sk V prípade rovnakého počtu získaných bodov v celkovom vyhodnotení sa absolútnym víťazom stáva pretekár, ktorí získal vyšší počet bodov v skoršom kole série.

Tabuľka bodov pre kategórie HOBBY, ACTIVE, HERO

1. miesto – 15 bodov     7. miesto – 9 bodov     13. miesto – 3 body
2. miesto – 14 bodov     8. miesto – 8 bodov     14. miesto – 2 body
3. miesto – 13 bodov     9. miesto – 7 bodov     15. miesto – 1 bod
4. miesto – 12 bodov    10. miesto – 6 bodov     každý ďalší pretekár v cieli 1 bod
5. miesto – 11 bodov    11. miesto – 5 bodov
6. miesto – 10 bodov    12. miesto – 4 body

Priebežné – online výsledky v deň podujatia, budú online zobrazené v prípade dosahu internetu na www.time4fun.sk/qr počas pretekov, alebo po zosnímaní QR kódu na mieste podujatia, po pretekoch na stránke organizátora Time4fun, o.z. Body sa prideľujú pre obe pohlavia zvlášť.

REGISTRÁCIE

Registrácia na Sériu Adventných behov prebieha online. Účastníci sa registrujú pri svojej prvej účasti na stránke www.time4fun.sk/2023abreg
Pre účasť – registráciu na ďalších kolách už nie je potrebná opätovná registrácia ALE, bude stačiť potvrdiť email rozposlaný pred ďalším kolom pretekov a potvrdiť tak svoju účasť, z toho dôvodu je potrebné správne zadanie emailovej adresy a telefónneho čísla. Pozrite si stále SPAM priečinok svojej pošty.

Ak sa pretekár zúčastní na niektorom ďalšom kole, na mieste sa iba prezentuje minimálne 30 minút pred prvým štartom. Presné časy štartu a časy pre registrácie na mieste budú obsahovať propozície pre dané kolo.

VŠEOBECNÉ

Po ukončení posledného kola/posledných pretekov v každej kategórii sa vyhodnotí pretekár podľa pohlavia s najvyšším počtom bodov a stáva sa absolútnym víťazom v danej kategórii.

V prípade rovnosti bodov sa absolútnym víťazom stáva pretekár, ktorý skôr získal bod (vyššie umiestnenie na prvých pretekoch vo vyhlasovanej kategórii. Organizátor môže rozhodnúť aj o viacerých vyhodnoteniach alebo špeciálnych cenách.

Štartové čísla si pripnite na hruď, alebo brucho, nohavice tak aby boli jasne viditeľné zpredu. Na druhej strane štartového čísla sa nachádza čip, nepoškodzujte ho.

V niektorých kolách môžu byť na trase občerstvovačky, zabezpečené šatne, nemusí to však byť pravidlo. Viac ohľadom toho nájdete v propozíciách pre každé dané kolo.

UPOZORNENIE

Pretekári do 18 rokov štartujú iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu. Súhlas platí pre všetky štyri kolá Série Adventných behov. Podpisuje sa iba pri prvej účasti pretekára.
Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, musia mať so sebou preukaz poistenca. Usporiadateľ nezodpovedá za stratu vecí. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu, alebo termínov športového podujatia v prípade nepriaznivého počasia. Účastníci súhlasia so zhotovením zvukových, obrazových záznamov a následnom uverejnení
V prípade vzniku mimoriadnych situácií nezahrnutých a nepodchytených v týchto pravidlách rozhodne organizátor, voči jeho rozhodnutiu nie je možné odvolať sa.
Organizátor v niektorých kolách nezabezpečuje miesto na prezlečenie pretekárov. Viac informácii bude ohľadom toho však bude v propozíciách jednotlivých kôl.
Preteky sa budú konať podľa aktuálne platných pandemických opatrení.
V prípade nepredvídaných situácií môže organizátor rozhodnúť o prerušení Série Adventných behov, alebo o jeho presune na iný termín.
O sporných prípadoch vzniknutých a nepodchytených v týchto pravidlách, alebo pravidlách daného kola rozhodne organizátor, voči jeho rozhodnutiu nie je možné odvolať sa.
 
 
V Mokranciach 15.10.2023
Organizačný tím Time4fun, o.z.

Partneri