SÚŤAŽNÉ PODMIENKY de.T.to 2022

Detská TIME4FUN tour 2022

 

Článok č. 1

Občianske združenie Time4fun, o.z. a PROsport Team Košice sa dohodli na vytvorení a organizovaní de.T.to 2022 série detských cyklistických pretekov pre deti od 1 do 14 rokov (vrátane). V roku 2022 ju tvorí týchto  5 pretekov :

23.4.2022 Castle Cross – Veľká Ida

11.6.2022 Hrhovský divočák - Hrhov

16.7.2022 Moldavské limity – Moldava

30.7.2022 #zdolaj Csécs – Čečejovce

3.9.2022 Jahodná - Košice

 

Článok č. 2

2.1 Tento súťažný poriadok upravuje pravidlá a podmienky účasti v de.T.to 2022.

2.2 Ak tento súťažný poriadok nestanovuje inak, tak v primeranej miere platia pravidlá SZC a UCI pre disciplínu XCO, platné pre rok 2022.

2.3 Organizátori jednotlivých kôl (ďalej len OJK) – sú zodpovedný za dodržanie pravidiel pretekov i týchto súťažných podmienok de.T.to 2022 na svojom organizovanom podujatí.

 

Článok č. 3

3.1 OJK vypracuje v spolupráci s organizátorom de.T.to 2022 propozície pretekov, v ktorom musia byť jednoznačne vyznačené kategórie, pre ktoré je de.T.to 2022 vypísaná ( viď. článok č. 7.1 ). OJK je povinný tieto propozície zverejniť najneskôr 15 dní pred termínom pretekov na svojich web stránkach, resp. zaslať kontaktnej osobe za de.T.to 2022  emailom na toth@time4fun.sk  V propozíciách každého kola je zverejnená aj možnosť prioritného online prihlasovania. OJK môže rozhodnúť aj o zákaze miestnej registrácie v deň pretekov, pokiaľ by to mimoriadne udalosti neumožňovali. Inak sa jednotlivé kolá riadia pravidlami OJK

3.2 OJK môže podľa vlastného uváženia zverejniť schválený rozpis / propozície aj na iných web stránkach, prípadne ho rozposlať tretím osobám.

3.3 OJK vyberie termín súťaže v dňoch pracovného pokoja /sobota , nedeľa a sviatky /

3.4 Ak sa niektoré kolo de.T.to 2022 neuskutoční z dôvodov mimoriadnej situácie, podľa rozhodnutia OJK môže byť presunuté na iný termín, resp. v prípade vyjadrenia OJK o neorganizovaní  pretekov de.T.to 2022 bude o tom neodkladne informovať.

 

Článok č. 4

4.1 Každé kolo de.T.to 2022 rozhoduje rozhodca delegovaní OJK. Meno rozhodcu je uvedené v propozíciách. Rozhodca rozhoduje o sporných prípadoch, resp. odvolaniach zákonných zástupcov či trénerov na základe predložených dôkazov. Každá sťažnosť, odvolanie musí byť písomné s úhradou reklamačného poplatku 10,-€ najneskôr do 5 minút po ukončení pretekov daného štartu vekových skupín. V prípade uznanej sťažnosti sa poplatok vracia späť. Rozhodnutie rozhodcov je konečné a definitívne. Každá sťažnosť musí byť podložená obrazovým alebo iným dôveryhodným hmatateľným dôkazom aby sa ním rozhodca daného kola začal zaoberať.

Rozhodca môže udeliť predovšetkým napomenutie, pridanie 2-násobok času získaného neoprávnene (napr. pri skrátení trate) alebo za nešportové správanie pretekára podľa závažnosti, môže uložiť posunutie v poradí výsledkov podľa svojho zváženia a pri zvlášť závažných aj diskvalifikáciu z daných pretekov.

OJK je si vedomí toho, že nie všetky rozhodnutia rozhodcu budú prijímané s pochopením a súhlasom.

4.2. OJK nezodpovedá za strhnutie či poškodenie štartového čísla pretekára, ktoré môže mať

za následok nezobrazenie pretekára vo výsledkovej listine.

 

Článok č. 5

5.1 Neuskutočnenie pretekov niektorého kola de.T.to 2022 OJK musí oznámiť na vlastné náklady najneskôr 10 dní pred ich plánovaným konaním písomným oznámením na všetky adresy podľa článku č. 3.2 tohto súťažného poriadku.

5.2 Podľa článku 5.1 sa postupuje aj pri zmene plánovaného termínu alebo miesta pretekov.

 

Článok č. 6

6.1 Každá OJK de.T.to 2022 rieši organizáciu svojho daného kola vo vlastnej réžii.

6.2 Pre preteky de.T.to 2022 je výška štartovného na rozhodnutí OJK

6.3 Pretekári sa prihlasujú na preteky online prostredníctvom prihlasovacieho formulára uvedeného v propozíciách pretekov, prípadne aj  v deň štartu pretekov v kancelárii pretekov, o tom v propozíciách OJK rozhodne.

6.4 V priebehu súťažnej sezóny nesmie meniť pretekár svoju kategóriu. Pretekári z nižších kategórií môžu byť prostredníctvom zákonného zástupcu preradený do vyššej kategórie, ale už celý seriál súťaže de.T.to 2022 musia následne absolvovať v danej – vyššej kategórii. Na prezentácií je zákonný zástupca povinný o tejto skutočnosti informovať rozhodcov a organizátorov.

6.5. Pretekári súťaže de.T.to 2022 sa nemusia zúčastniť všetkých kôl súťaže.

 

Článok č. 7

7.1 de.T.to 2022 pre rok 2022 vypísaná pre nasledovné kategórie :

BABY – rok narodenia 2018 a mladší,

MIKRO – rok narodenia 2016 až 2017

MILI – rok narodenia 2014 až 2015

MINI – rok narodenia 2012 až 2013

MLADŠÍ ŽIACI – rok narodenia 2010 až 2011

STARŠÍ ŽIACI  – rok narodenia 2008 až 2009

Ocenenie :

V každej súťažnej kategórii sa ocenia najrýchlejší traja pretekári v každej kategórii medailou.

Kategórie sú zvlášť pre chlapcov i dievčatá.

7.2 Bodovanie de.T.to 2022 pre rok 2022

Nesúťažná kategória BABY nie je bodovaná, je nesúťažná. Účastníci sú odmenení účastníckou medailou, forma je na OJK.

Bodovanie v kategórii MIKRO až STARŠÍ ŽIACI:

1. miesto získava 20 bodov

2. miesto získava 17 bodov

3. miesto získava 15 bodov

4.miesto získava 13 bodov

5.miesto získava 12 bodov

6.miesto získava 11 bodov

7.miesto získava 10 bodov

8.miesto získava 9 bodov

9.miesto získava 8 bodov

10.miesto získava 7 bodov

11.miesto získava 6 bodov

12.miesto získava 5 body

13.miesto získava 4 body

14.miesto získava 3 body

15. miesto získa 2 body

16. a každé ďalšie umiestnenie pretekár získa 1 bod ak dokončili preteky.

V prípade ak pretekár nedokončí preteky (DNF) alebo je diskvalifikovaný (DSQ), nezíska žiaden bod, bez ohľadu na počet štartujúcich.

V roku 2022 pretekári de.T.to 2022 z dôvodu technických obmedzení nemôžu naraz bodovať v DVL aj v de.T.to 2022. Pokiaľ to organizačné, technické parametre trate a možnosti dovoľujú OJK môže rozhodnúť o spoločnom štarte pretekárov DVL a de.T.to 2022, resp. je potrebné aby OJK pružne reagovala na dané možnosti.

Do celkového výsledku sa započítavajú body získané zo všetkých kôl. V celkovom poradí pri rovnosti bodov pretekárov je uprednostnený :

a/ vekovo mladší pretekár (podľa dátumu narodenia)

b/ dátumovo skoršie získanie bodu

c/ dátumovo skoršie získanie bodu a zároveň vyšší počet prvých získaných bodov

7.3 Trate pre de.T.to 2022 pre rok 2022 sú doporučené nasledovne pre dané kategórie :

a/ BABY, asfalt rovina, doporučená dĺžka pretekov / čas : 1 – 2 minúty

b/ MIKRO, terén rovina-mierne zvlnenie, doporučená dĺžka pretekov / čas : 4 – 7 minút

c/ MILI, terén rovina-mierne zvlnenie, doporučená dĺžka pretekov / čas : 8 – 12minút

d/ MINI, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 12 – 15 minút

e/ MLADŠÍ ŽIACI, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 15 – 20 minút

f/ STARŠÍ ŽIACI, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 20 – 35 minút

 

Počíta sa čas prvého pretekára v cieli. Už pri štarte musí byť pretekárom zrejmý počet súťažných kôl.

7.4 Organizátor jednotlivých kôl pri navrhnutí trate musí prihliadať na rýchlu a dobrú dostupnosť organizátora, rozhodcu, resp. zložiek záchrannej pomoci na všetky časti trati. Umelé prekážky sú povolené.

7.5 Každá kategória je oddelenou súťažou chlapcov a dievčat. O štarte rozhoduje organizátor daného kola. Spoločný štart chlapcov a dievčat je odporúčaný v prípade počtu štartujúcich dievčat do 5 na základe rozhodnutia hlavného rozhodcu v ostatných prípadoch odporúčame vlnový štart, t.j. pričom treba vziať v úvahu charakteristiku, technickú náročnosť kapacitu priepustnosť trate.

7.6 Ak je de.T.to 2022 súčasťou iných pretekov OJK podľa vlastného zváženia ak mu to technické, bezpečnostné danosti trate dovoľujú môže rozhodnúť aj o spoločnom štarte s inými pretekmi/ inou sériou pretekov. Ak to nie je možné, tak pretekári de.T.to 2022 sa zoradia na koniec štartového poľa a odštartujú buď spoločne s inou sériou alebo vlnovo , t.j. s časovým odstupom podľa kapacity a priepustnosti trate.

7.7 Pre účasť na de.T.to 2022 nie je predpísaný typ bicykla. Pre kategóriu nesúťažnej BABY je možné použitie odrážadiel, trojkoliek alebo kolobežiek i bicyklov s prídavnými kolieskami. Pre ostatné kategórie je doporučený horský bicykel, sú zakázané bicykle s iným ako výlučne ľudským pohonom.

7.8 de.T.to 2022 nerozlišuje pretekárov, či vlastnia licenciu SZC

7.9 de.T.to 2022 štartuje so štartovnými číslami a čipmi, ktoré ak sú nepoškodené sa vracajú až po posledných pretekoch.

7.10 Na prvom preteku v sezóne sa pretekári radia na štarte od najnižších štartových čísel, t.j. rozhoduje čas prezentácie. Štartové číslo vyzdvihnuté na prvých pretekoch série de.T.to 2022  , pretekárovi platí počas celého ročníka série de.T.to 2022.

7.11 Pri ďalších pretekoch v sezóne de.T.to 2022 je postavenie na štart prvých troch pretekárov podľa priebežného poradia série pretekov de.T.to 2022.

7.12 Ostatní pretekári sa vyvolávajú na štart podľa štartových čísel vzostupne.

7.13 Vyvolávacia procedúra sa začína 10 minút pred štartom danej kategórie. Ak pretekár ani na  druhé vyzvanie neobsadí miesto na štarte, tak zaujme miesto až v čase príchodu na práve aktuálne miesto radenia pretekárov. Pre všetkých pretekárov platí, že ak nie sú prítomní v čase výzvy radenia sa na štart, tak sa zaradia na aktuálne-prebiehajúce miesto radenia.

7.14 Pretekára, ktorý opakovane neuposlúchne pokyny OJK, rozhodcu, alebo riaditeľa pretekov pri radení, môže byť napomenutý, resp. posunutý na koniec štartového poľa

7.15 Vyššie uvedený bod 7.13 sa nevzťahuje na nesúťažnú kategóriu BABY, kde sa účastníci zoradia pomocou a pod dohľadom svojich rodičov, podľa jazdeckých zručností podľa svojich rodičov či zákonných zástupcov. Ak sú účastníci BABY kategórie počas nesúťažnej jazdy sprevádzaný rodičmi, tí sú povinný dbať na bezpečnosť aj ostatných účastníkov.

7.16 V sporných prípadoch radenia rozhodne OJK, alebo rozhodca pretekov na mieste, proti jeho rozhodnutiu nie je možné odvolanie jeho rozhodnutie je konečné.

7.17 Na prezentácií nie je možné vyzdvihnúť štartové číslo pre iných pretekárov (len zákonný zástupca, alebo tréner). V prípade, že štartové čísla vyberá tréner jedného klubu, musí sa preukázať oprávnený licenciami SZC (nutnosť preukázania sa rovnakým klubom) prípadne kartičkami poistenca štartujúcich.

Článok č. 8

8.1 Prví traja pretekári v každej kategórii získajú odmeny podľa rozhodnutia OJK. Všetci pretekári v kategórii BABY získajú odmeny (spravidla sladkosti alebo sponzorský darček.)

8.2 Prípadné otázky a komunikáciu smerujte emailom toth@time4fun.sk alebo cez facebookovú skupinu de.T.to 2022 Detskej TIME4FUN tour

 

 

V Mokranciach 12.2.2022