Organizátor pretekov Bicycle Garage s.r.o. a partneri podujatia vás pozývajú 8.10.2022 na 1.ročník športového podujatia HREŠNIANSKÁ 6-hodinovka

 
 

Termín: 8.10.2022

ČAS ŠTARTU: 10:00 

Miesto:

Chata Hrešná, Hrešná 218, 04001 Košice

GPS : 48.78003929270044, 21.18821588415553

Usporiadateľ: Bicycle Garage s.r.o.

Partneri: 

Kontakty:

Martin Kodnáš
+421 905 154 020
info@bicyclegarage.sk

web: bicyclegarage.skchatahresna.sk

Facebook:

https://www.facebook.com/bicyclegaragesk

https://www.facebook.com/chatahresna

Prihlasovanie: www.time4fun.sk

Organizátori: Bicycle Garage s.r.o., Chata Hrešná

Trasa GPX súbor:

Trasa: 

MAPKA:

Autori trasy: Martin Kondáš, Tomáš Eichler

 

Časomiera:

Časomiera bude zabezpečená prostredníctvom čipového merania od spoločnosti RACE RESULT

Výsledky:

Budú priebežne zverejňované na  www.time4fun.sk a aj Facebookovej stránke

Charakteristika podujatia:

Hrešnianska 6-hodinovka, je vytrvalostný MTB pretek pre jednotlivcov alebo 2 a 3členné tímy. Preteky sú určená pre ženy a mužov v kategóriách jednotlivcov a štafiet. Okruh pretekov je situovaný v okolí Chaty Hrešná v Kavečanoch, primárne na dlhej trati na bežecké lyžovanie so zopár príjemnými a zábavnými spestreniami v lese.

Charakteristika jednotlivých kôl:  

Trasa:
Dĺžka 1 kola : 5,65km
Prevýšenie 1 kola : 140m

Doba trvania pretekov:  

Preteky trvajú maximálne 6 hodín plus posledné začaté kolo. Pretekár na trati musí začať posledné kolo najneskôr 15:59:59.

Počet ptetekárov: 

Počet všetkých pretekárov je limitovaný na 100. Po dosiahnutí počtu sa registrácia zastaví. Organizátori budú o tom informovať na svojom webe. V prípade ak organizátor obdrží informáciu o neúčasti niektorých pretekárov, môže opätovne otvoriť registráciu. 

Kategórie

Na základe online registrácií sme upravili jednotlivé kategórie nasledovne:

JEDNOTLIVCI

jednotlivci MTB

Muži

15 a viac rokov

Ženy

15 a viac rokov

jednotlivci GRAVEL

Muži

15 a viac rokov

Ženy

15 a viac rokov

TÍMY

dvojice MTB

Bez rozdielu pohlavia, či veku

dvojice GRAVEL

Bez rozdielu pohlavia, či veku

trojice MTB

Bez rozdielu pohlavia, či veku

Zopár detailov, aby bolo všetko jasné

Pretekov sa môžu zúčastniť pretekári starší ako 15 rokov k 31.12.2022.

Pretekári do veku nedosiahnutých 18 rokov, môžu štartovať iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu/rodiča/trénera a to iba v prípade, že zákonný zástupca/rodič/tréner bude prítomný počas celých pretekov a dozrie na svojho zverenca.

Pri určení veku pre zaradenie do kategórií sa berie do úvahy rok narodenia.

Pre účely možnosti štartovať (15 + rokov) sa berie do úvahy rok narodenia. Je potrebné ho pri registrácii zadať do poznámky. V deň pretekov sa to bude kontrolovať.

Pre účel povinnosti zákonného zástupcu (do 18 rokov) sa berie do úvahy celý dátum narodenia .

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

PRIHLÁŠKY, REGISTRÁCIE 

Pretekári sa môžu registrovať online cez formulár dostupný na  www.time4fun.sk

V prípade voľných miest, miestne registrácie, prevzatie štartových balíčkov  bude možná v sobotu 8.9.2022 v mieste štartu a to do 9:30.

ŠTARTOVNÉ

Cena štartovného sa líši podľa dátumu registrácie a jej prijatej úhrady na náš účet.   

Cena štartovného je na jednu osobu bez ohľadu na to v ktorých pretekoch sobotňajšieho dňa pretekár štartuje a aký má tím počet členov, t.j. štartovné je uvedené za pretekára. Každý pretekár platí štartovné. 

  • Registrácie a úhrady do  30.09.2022 39,-€ / osoba 

  • Registrácie po  1.10.2022 39,-€ / osoba 

Registrácie a prijaté úhrady po 30.09.2022, resp. v prípade dostupnosti  voľných štartových miest – registrácie na mieste 39 € / osoba  

ORGANIZÁTORI účastníkom registrovaným na mieste (ak ešte budú voľné miesta) nevedia zaručiť plnohodnotný štartový balíček či poskytnuté jedlo s nápojom.

PRAVIDLÁ PRETEKOV 

Trasa pretekov

Trasa pretekov bude opáskovaná, označená. Pretekári musia jazdiť výhradne na vyznačenej trase. Ak v niektorých miestach dôjde k roztrhnutiu/pretrhnutiu označenia krajov trasy, pretekár je povinný pokračovať na pôvodnej trase.

Pretekári budú mať možnosť oboznámiť sa s trasou  už deň pred pretekmi.

Pretekári, ktorí počas pretekov opustia trasu, napr. z dôvodu pádu, šmyku, vykonania drobnej opravy, sú povinný vrátiť sa na trasu a pokračovať v jazde a smere na tom istom mieste kde ju opustili.

V prípade technickej poruchy musí pretekár pokračovať pešo na trase v smere jazdy, prejsť celé kolo bez skracovania a opustiť trať až cez priestor depa, pričom musí dbať na to, aby umožnil predbiehanie rýchlejším pretekárom..

V prípade malej technickej poruchy, ktorá sa dá opraviť na mieste, môže ju pretekár opraviť tak, aby ostatným pretekárom na trati nebránil v bezproblémovej, rýchlej jazde. Za malý technický problém sa považuje porucha, ktorú je možné bežne opraviť do 1 minúty. napr., spadnutá reťaz, vytočené sedlo a.i.

Ak dôjde k poruche bicykla, pretekár ho môže vymeniť, musí však preložiť svoje číslo na nový bicykel. Takýto úkon sa môže vykonať iba po opustení trasy cez depo. Výmena bicykla na trati nie je povolená.

Na jednom bicykli môže byť naraz iba jedno štartové číslo s čipom. Pri viacčlenných tímoch nie je možné striedanie pretekára na bicykli bez výmeny štartového čísla. Treba mať na zreteli preukázanie, že každý konkrétny pretekár najazdil minimálne 1 hodinu. Z tohto dôvodu sa štartové čísla viažu k osobe pretekára a nie k bicyklu a ani nie k tímu – ak preteká viac členov v jednom tíme.

Každý člen tímu musí odjazdiť minimálne 1 hodinu.

Pretekári nemusia jazdiť po celý čas trvania pretekov. Podmienkou je aby pretekár odjazdil počas pretekov minimálne 1 hodinu.

Z jedného tímu sa naraz na trase môže nachádzať iba jeden pretekár. Ak tomu tak nie je a organizátor zistí súbežnú jazdu viacerých členov z tímu na trase, pretekár ktorý nastúpil na trať neskôr, môže byť penalizovaný alebo diskvalifikovaný a organizátor ho môže vylúčiť z pretekov. V prípade vylúčenia pretekára nie je možné jeho prejazdenú dĺžku započítať.

Pri viacčlenných tímoch (štafeta) platí, že jej členovia sa môžu striedať výhradne iba v priestore depa. Ak by došlo k úrazu člena tímu a ten nie je schopný prejsť trasou v smere jazdy a dôjsť do depa a striedanie, zvyšní členovia tímu uvedenú skutočnosť oznámia organizátorom (časomiere) a až následne po súhlase organizátora, môže ďalší člen tímu opustiť depo a pokračovať v pretekoch. Zranený pretekár, ktorý nebol schopný sa vystriedať cez depo už ďalej nemôže pokračovať v pretekoch.

Do depa vojsť alebo opustiť ho môžu iba pretekári so štartovým číslom a to iba cez určené miesta vstupov/výstupov

Pretekári, ktorí nemajú odjazdenú minimálne 1 hodinu v súčte za preteky, nebudú zarátaní do výsledkovej listiny a budú diskvalifikovaný. Ak pretekár je členom tímu a neodjazdil každý člen tímu minimálne 1 hodinu, celý tím je diskvalifikovaný. Ak pretekár nemá odjazdenú 1 hodinu z dôvodu úrazu, resp. nemôže už pokračovať v pretekoch z dôvodu úrazu, jeho dovtedajšia vzdialenosť/ čas sa zaráta do výsledkov. Ak je zranený účastník členom tímu a nemá najazdenú 1 hodinu a pre svoj úraz nevie pokračovať v pretekoch, členovia tohto tímu môžu pokračovať v pretekoch a najazdené kolá/časy sa im zarátajú, spolu s časmi a kolami zraneného člena tímu napriek tomu, že zranený člen tímu neodjazdil minimálne 1 hodinu.

Ak zranený pretekár neopustil trasu cez depo, nesmie už pokračovať v pretekoch.

Smer pohybu na trase je počas tréningu i počas pretekov iba jednosmerný.

Pretekár nemôže skracovať, bezdôvodne opustiť trasu, využívať na trase cudziu pomoc (okrem ošetrenia pri zranení či prvej pomoci), využívať prídavný pohon,

Za nedodržanie vyššie uvedených pravidiel môže byť pretekár, resp. tím penalizovaný  buď časovou penalizáciou alebo povinnou zastávkou v depe v určenej časovej dĺžke, alebo diskvalifikáciou podľa rozhodnutia organizátora.

Štart pretekov 

Časy jednotlivých štartov pretekov.  

  6-hodinové preteky 10:00-16:00 + dokončenie začatého kola  

Na štart sa pri viac členných tímoch môže postaviť iba jeden člen z tímu. Zvyšní členovia tímu môžu byť popri trase ako diváci alebo vdepe, ak sa chystajú striedať člena tímu.   

Striedanie pretekárov pri viac členných tímoch

Striedanie pretekárov pri viacčlennom tíme je možné v akomkoľvek intervale, ale môže prebiehať iba v depe. Striedanie prebieha jasne viditeľným dotykom - plácnutím tímového kolegu.  

Trasa pretekov

Na štartovných číslach sú čipy, ktorými sú merané jednotlivé kolá pretekárov. Zaobchádzajte s nimi opatrne, nerolujte ich, môžu sa poškodiť a nebude vám zameraný čas. Čip je snímaný meracím kobercom pred vjazdom do depa a po výjazde z depa. Časomieru zabezpečuje organizátor a neoficiálne výsledky sú dostupné počas pretekov online na www.time4fun.sk/qr alebo po odčítaní QR kódu zo zástaviek.

Viacčlenné tímy

Kategória-tím mix znamená ak vo viacčlennom tíme sú pretekári oboch pohlaví.

Počas pretekov iba jeden člen tímu môže byť na trase v jednom okamihu. Aj pri viacčlenných tímoch platí, že každý člen tímu musí mať najazdené minimálne jednu hodinu pretekov. V prípade ak jeden člen tímu nesplní túto podmienku, jeho výsledok nie je zarátaný do výsledku tímu (do počtu kôl)  a výsledok tímu je nižší o jeho príslušný počet jeho kôl z dôvodu nesplnenia pravidiel. Výnimkou je vyššie uvedená situácia zranenia.

Počas pretekov pri viacčlenných tímoch nemusí byť v každom okamihu niektorí z členov tímu na trase.

Zmena kategórie - registrácie 

V deň pretekov alebo počas pretekov prenášať registráciu na iného pretekára, meniť tím, alebo meniť z viacčlenného tímu na sólo nie je možné. Ak sa tím prihlási ako 3 členný nemôže sa “zredukovať” do kategórie dvojčlenného tímu. Tím zostane v kategórii trojčlenných avšak jazdiť budú iba dva ja pretekári. V prípade ak nedorazí tretí člen tímu v deň pretekov je možné previesť preregistráciu (prevedenie registračného poplatku na inú osobu za poplatok, podľa bodu 7.)
Iba vo výnimočných prípadoch môže organizátor rozhodnúť “rozbitie viacčlenného tímu na sólo pretekárov”.

Výnimočné udalosti

Preteky vo výnimočných prípadoch môžu byť prerušené, pozastavené či predčasne ukončené v dôsledku počasia, mimoriadnych udalostí nepopísanom v týchto pravidlách. Rozhodne o tom organizátor .

V prípade predčasného ukončenia účastníci nemajú nárok na vrátenie štartovného či jeho časti. V takýchto prípadoch sa priebežné výsledky stanú oficiálnymi.
Účastníci sú povinný akceptovať rozhodnutie organizátora.

V prípade pozastavenia pretekov pretekári zvyčajne dokončia svoje aktuálne kolo. V prípadoch keď to nie je možné za výsledok sa považuje priebežný stav z posledného prejdeného kola aktuálnym lídrom.

Pri viac členných tímoch pri opakovanom štarte resp. po reštarte pretekov nemusia začať jazdiť tí istí členovia tímu, ktorí boli na trati pri prerušení. Pri opätovnom reštarte pretekov sa pretekári nemusia zoradiť na štarte podľa priebežných výsledkov.

Pri opätovnom štarte (reštart pretekov po prerušení) pretekári štartujú z depa.

Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch môže organizátor počas pretekov rozhodnúť o zmene vedenia trasy, predĺžení alebo jeho skrátení a to so zreteľom na bezpečnosť pretekárov a prejazdnosť trasy.

Povinné vybavenie – podmienky účasti

Pretekov sa môžu zúčastniť pretekári na MTB, bicykloch bez prídavného pohonu (EBIKE) v dobrom technickom stave s plne funkčnými dvoma nezávislými brzdami. Kategŕoia Gravel je špeciálne určená pre Gravel, CX a krosové bicykle(platí iba pre kategóriu GRAVEL!). Bicykle sa budú kontrolované v deň pratekov.


Počas tréningov, oboznamovacích jázd a pretekov, musia mať pretekári na hlave riadne upevnenú prilbu a na oblečení so štartovými číslami.
Pretekári musia byť v dobrom zdravotnom stave a byť schopný odjazdiť preteky. 


Podmienkou účasti je riadne vyplnená a podpísaná prihláška účastníka so súhlasom s pravidlami pretekov, bez podmienok či výhrad. 


Účastník vyplnením, odoslaním odovzdaním online alebo miestnou prihláškou, vyjadruje súhlas a vyhlasuje, že berie na vedomie, že preteky sa konajú na nie úplne uzavretej trase, zúčastňujú sa pretekov na vlastnú zodpovednosť, vlastné nebezpečie, že im nie je známa žiadna prekážka spočívajúca ich zdravotného stavu, ktorá by bránila účasti absolvovaní pretekov. 


Účastník berie na vedomie, že organizátor nezodpovedá za prípadné škody, ktoré účastník spôsobí svojím chovaním, konaním, pred počas a po pretekoch v priestore štartu cieľa, trasy či okolí podujatia a, že za svoje konanie je účastník sám zodpovedný. 


O.i. účastník berie na vedomie, že niektoré úseky trasy vedú cez verejne komunikácie za bežnej prevádzky. Tejto skutočnosti prispôsobí svoje chovanie na trati i mimo nej tak, aby sa predišlo úrazom, škodám na majetku. S možnými rizikami na trase bol oboznámení a voči organizátorom nebude vyvodzovať žiadne nároky či požiadavky za poškodenie vlastného či cudzieho majetku či už na trati alebo v blízkom okolí pretekov. 


Organizátor odporúča účastníkom uzavrieť pred pretekmi poistnú zmluvu a podrobiť sa lekárskej prehliadke o vhodnosti účasti na pretekoch.

Počas pretekov je dovolené  

Jazdiť na bicykli s pohonom poháňaným iba ľudskou silou.

Podávanie občerstvenia v depe.

Opravovať bicykel po opustení trasy cez depo.

Oddychovať po ukončení kola po regulárnom opustení trasy cez depo.

Vymeniť svoj bicykel po regulárnom opustení trasy cez depo avšak pokračovať až po prenesení štartového čísla na nový bicykel. Treba mať na zreteli, že štartové číslo s čipom sa viaže k osobe pretekára o.i. k odsledovaniu času a vzdialenosti na trati a nie k bicyklu.

Pretekári s poškodením čipom nebudú zameraný a čas, resp. kolá sa nezarátajú.

Počas pretekov je zakázané 

Používať bicykel s prídavným pohonom

Neuposlúchnuť príkazy organizátorov

Akékoľvek skracovanie trasy aj v prípade poruchy.

Opustiť trasu mimo úseku na to určenom (cez depo)

Jazdiť, tlačiť bicykel v protismere

Pretekár s poruchou bicykla ak bicykel tlačí, odráža sa alebo ho nesie , musí túto činnosť vykonávať tak aby neobmedzoval ostatných regulárne jazdiacich pretekárov na trati.

Je prísne zakázané odhadzovať odpad či inak znečisťovať okolie. Takáto činnosť sa napomína a následne sa udeľuje časová penalizácia. Po viacnásobnom napomenutí a časových penalizáciách sa účastník diskvalifikuje.

Blokovať či inak obmedzovať rýchlejšie jazdiacich pretekárov.

Pretekári, ktorí v danom čase nejazdia merané kolá – oddychujú, majú prísny zákaz vstupu na trať.

Odstúpenie - vylúčenie z pretekov

Pretekár môže kedykoľvek odstúpiť z pretekov. Ak sa tak rozhodne urobiť , musí to on alebo iný člen z jeho tímu neodkladne oznámiť organizátorom – časomiere.

V prípade odstúpenia pretekára z viac členného tímu, ak odstupujúci pretekár má najazdené viac ako 1 hodinu, tak jeho odstúpenie nemá dopad na zvyšných členov tímu – nepovažuje sa to za odstúpenie. Ak odstupujúci pretekár nemá najazdenú minimálne 1 hodinu tak sa jeho jazdené kolá nezarátajú do súhrnu výsledku tímu.

Ak odstupujúci pretekár nemá najazdené minimálne 1 hodinu a odstupuje z dôvodu úrazu po prezretí poskytovateľmi prvej predlekárskej pomoci pri trati, jeho jazdené časy sa zarátajú do celkovo jazdenej vzdialenosti celého tímu.

POZOR ak pretekár oznámil odstúpenie, nemôže opätovne neskôr pokračovať v pretekoch.

V prípade vylúčenia pretekára z pretekov sa jeho doterajšia najazdená vzdialenosť nezapočíta do výsledkov DSQ a to ani v prípade, že mal najazdených viac ako 1 hodinu na trati.

V prípade, ak niektorý z pretekárov poruší pravidlá viacnásobne, môže byť vylúčený z pretekov DSQ.

Tím alebo pretekár v prípade vylúčenia nesmie pokračovať ďalej v pretekoch.

Riešenie technických problémov na trase

Okrem jednoduchých opráv, úkonov pri poruche do cca 1minúty (napr. spadnutá reťaz, oprava sedla) sú opravy bicyklov na trase zakázané. Pri zistení že bicykel potrebuje servisný zásah/ opravu je pretekár povinný pokračovať v smere jazdy po trase a opustiť trasu cez depo, následne môže začať s opravou bicykla. Práve z toho dôvodu nie je to zakázané ale neodporúčame mať so sebou na bicykli pumpu, servisnú tašku, či náhradnú dušu.

Podmienky klasifikácie pre preteky 

Klasifikovaní vo výsledkovej listine budú pretekári, korí jazdili v súhrne aspoň 1 hodinu na trase. Táto podmienka pri viacčlennom tíme sa vzťahuje na každého člena tímu zvlášť. Výnimka platí iba pre prípad úrazu a nemožnosti pokračovať v jazde a to ani do depa, pretekoch. Viď bod „Odstúpenie – vylúčenie z pretekov“ resp. bod „ŠTARTOVNÉ“
Účastníci budú vyhodnotení podľa počtu najazdených kôl. V prípade najazdeného rovnakého počtu kôl rozhoduje kratší čas na trati. Kontrolovaný bude čas prejazdu posledného kola po 16:00:00

Ohodnotenie - ocenenie

Ohodnotia sa prvé tri miesta v kategóriách medailami.

Výsledková listina - reklamácie

Priebežne budú výsledky dostupné na www.time4fun.sk/qr okrem toho na mieste v pravidelných intervaloch budú výsledky uverejnené na mieste, resp. moderátor podujatia ich v pravidelných intervaloch bude oznamovať.

Po ukončení podujatia a vyvesení priebežných výsledkov budú mať pretekári 15 minút na prípadné reklamácie po zložení kaucie 20€, ktorá v prípade neoprávnenosti prepadá v prospech organizátora. O reklamáciách rozhodne organizátor. Po zistení nových skutočností môže organizátor zmeniť svoje pôvodné rozhodnutie, resp ne/uznať reklamáciu.

Časová penalizácia

V prípade porušenia pravidiel môže organizátor časovo penalizovať pretekára. Ak sa organizátor rozhodne časovo penalizovať niektorého pretekára, neodkladne mu to oznámi a nasmeruje ho do depa. Po vstupe do depa pretekár zastaví a počká určený čas. Následne pokračuje on alebo pri viacčlennom tíme jeho tímový kolega v pretekoch. Pri neuposlúchnutí na časovú penalizáciu môže organizátor takéhoto pretekára vylúčiť z pretekov.

Časová penalizácia sa odvíja od 1 až do 30 minút, podľa závažnosti porušenia pravidiel a jeho minimálnym časovým ziskom. O závažnosti rozhodne organizátor pretekov.

Proti takémuto rozhodnutiu nie je možné odvolanie.

Vymedzenie pojmov 

Depo – uzavreté miesto ktoré slúži na :

  1. Regulárne opustenie trasy.
  2. Miesto, kde sa viacčlenné tímy regulárne menia.
  3. Miesto, kde  prípade vymerania časovej penalizácie zamieria pretekári. Počkajú kým ubehne časová penalizácia a môžu oni alebo ich tímový kolega pokračovať v pretekoch
  4. Depo má jeden vstup z trate, jeden východ na trať a jeden zmiešaný vstup/východ na opustenie depa mimo trať.

Vstup do depa je pre pretekárov s číslom, prilbou a slúži predovšetkým na prípravu na vyrazenie na trať. Osobné veci nechané v depe nie sú strážené.

Depo nie je prednostne určené na opravy bicyklov, avšak nie je to zakázané.

Mimoriadne udalosti

V prípade ak dôjde k zrušeniu pretekov, alebo jeho nemožnosti ho usporiadať organizátor sa pokúsi nájsť vhodné riešenie pre už registrovaných pretekárov, tak ako tomu bolo doteraz stále, pri všetkých  ním organizovaných pretekoch.

V prípade limitov počtu pretekárov napr. z dôvodu COVID-19 sa počty pretekárov upravia podľa aktuálne platných limitov počtov a uprednostnené budú skoršie registrácie, t.j. prihlášky s prijatými úhradami.