Vyber si svoje PODUJATIE

ORGANIZÁTOR PRETEKOV Time4fun, o.z., v spolupráci so samosprávou obce Zlatá Idka a partnermi pretekov HEINEKEN Slovensko a.s., Vás pozývajú na 6.ročník bežecko-cyklistických pretekov do vrchu s názvom Časovka do vrchu Zlatá Idka - Kojšovská hoľa so štartom v obci Zlatá Idka spred bývalej krčmy pod Roštami.

VŠEOBECNÉ PROPOZÍCIE A PRAVIDLÁ

DÁTUM PRETEKOV : 6.8.2022 – Sobota

MIESTO REGISTRÁCIE : cca 1km od miesta štartu v priestoroch Rekreačnej chaty Zlatá Idka. GPS:

ČAS MIESTNYCH REGISTRÁCIÍ v deň pretekov 6.8.2022 od 7:15 do 13:45

PREVZATIE ŠTARTOVÝCH BALÍČKOV PRE VOPRED REGISTROVANÝCH S ÚHRADOU VOPRED : od 7:15 do 13:45 minimálne však 30 minút pred vlastným časom štartu.

ČAS PRVÉHO ŠTARTU : 9:00 (viď program)

MIESTO ŠTARTU : Všetky disciplíny majú rovnaké miesto štartu, spred bývalej Krčmy pod Roštami, vedľa Zvonice

 

NAPLÁNUJ SI CESTU K NÁM :

K MIESTU PARKOVANIA: (Parkovisko pri futbalovom ihrisku-voľne dostupné)

Vzdialené od miesta registrácie cca 3,5 km

Vzdialené od miesta štartu cca 2,5 km

K MIESTU PARKOVANIA: (Parkovisko hore neďaleko chaty Erika – Potrebné žiadať povolenie pre vstup pri vyplnení registrácie.

Iba autá s povolením budú pustené za závoru smerom ku chate Erika)

K MIESTU ŠTARTU: Krčma pod ROŠTAMI

MIESTO REGISTRÁCIE: cca 1km od miesta štartu v priestoroch Rekreačnej chaty Zlatá Idka. 

DISCIPLÍNY :

BEH – Hromadný štart, preteky do vrchu

CYKLISTIKA – Individuálna časovka jednotlivcov do vrchu : CYKLISTIKA ROAD, CYKLISTIKA MTB, CYKLISTIKA JUNIORI, HANDBIKERI, CYKLISTIKA 105+ (105 kg).

Preteky nie sú určené pre bicykle s prídavným pohonom iným ako ľudská sila, okrem kategórie e-bike, kde je povolený prídavný e-pohon.

POZOR : Po vyplnení registrácie obdržíte obratom odpovedný e-mail s informáciami o spôsobe úhrady štartovného. Dbajte na správne zadanie Vašej e-mailovej adresy. Ak by ste neobdržali email, kontaktujte nás emailom o tejto chybe na : info@time4fun.sk Overíme, kde nastala chyba.

ŠTARTOVNÉ :

Podľa disciplín a termínu registrácie od 2,-eur.

Štartovné zahŕňa :

Vratné štartové číslo

Zabezpečenie merania času počas pretekov

Zabezpečenie zdravotnej predlekárskej prvej pomoci

Chladený nápoj v cieli

Štartový balík *

Občerstvenie po prejazde cieľom* (v chate Erika)

Účastnícku medailu *

*Pri registrácii či prijatí úhrady štartovného po 25.7.2022, pri úhrade či registrácie na mieste, organizátori nezaručia štartový balík, účastnícku medailu a občerstvenie po pretekoch z dôvodu limitovaného počtu.

PROGRAM:

od 7:15 hod – Registrácie na mieste a prevzatie štartovacích balíčkov (Rekreačná chata Ubytovňa Zlatá Idka)

      8:30 hod – Ukončenie registrácie pre bežcov – Cieľ pri meteo stanici – Kojšovská hoľa

      8:45 hod – Ukončenie registrácie MTB – Cieľ pri meteo stanici – Kojšovská hoľa

      9:00 hod – Hromadný štart e-bike (trasa ČERVENÁ – Cieľ meteo stanica – Kojšovská hoľa)

      9:01 hod – Hromadný štart bežcov (trasa ČERVENÁ – Cieľ meteo stanica – Kojšovská hoľa)

      9:15 hod – Štart kategórií MTB (trasa ČERVENÁ – Cieľ meteo stanica) Časovka jednotlivcov, samostatné štarty po 30 sekundách

       9:30 hod – Ukončenie vydávania štart balíčkov pre vopred registrovaných MTB s úhradou vopred (min. však 30 min pred vlastným štartom)

        9:30 hod – Zber osobných vecí pretekárov a zvoz ku chate Erika (bežci, MTB) Zber pri štarte

po 11:30 hod – Približný čas vyhodnotenia bežcov a MTB kategórií pri chate Erika, resp. do 30 minút po prejazde posledného pretekára cieľom.

     13:45 hod – Ukončenie registrácie pretekárov, vydávanie štart balíčkov HANDBIKER, 105+, ROAD, JUNIORI Cieľ pri pomníku  (min. však 30 min pred vlastným štartom)-uzavretie registračného miesta.

     14:00 hod – Zber osobných vecí pretekárov a zvoz ku chate Erika

     14:00 hod – Štart Handbikerov (trasa MODRÁ – Cieľ pri pomníku ). Časovka jednotlivcov, samostatné štarty po 30 sekundách

     14:10 hod – Štart pretekárov kategórií 105+ (trasa MODRÁ – Cieľ pri pomníku). Časovka jednotlivcov, samostatné štarty po 30 sekundách

     14:15 hod – Štart pretekárov kategórií ROAD, JUNIORI (trasa MODRÁ – Cieľ pri pomníku). Časovka jednotlivcov, samostatné štarty po 30 sekundách

     16:30 hod – Približný čas vyhodnotenia kategórií HANDBIKER, ROAD, JUNIOR, 105+ pri chate Erika, resp. do 30 minút po prejazde posledného pretekára cieľom.

 

TRASA:

Dĺžka trás a prevýšenie podľa disciplín :

8,2 km cieľ pri pomníku, prevýšenie 599 m.

10,2 km cieľ pri meteo stanici – Kojšovská hoľa 699 m.

 

SITUAČNÁ MAPKA :

KATEGÓRIE A OCENENIA:

Podrobné kategórie sú uvedené v propozíciách jednotlivých disciplín. Organizátor si vyhradzuje právo na zlúčenie kategórií v prípadoch ak daná kategória nebude obsadená v dostatočnom počte. Organizátor o tom rozhodne najneskôr do 6.7.2022

Ocenení medailou sú traja najrýchlejší pretekári v jednotlivých kategóriách podľa propozícií daných disciplín, ktorí prejdú určenú trasu za najkratší čas regulérnym spôsobom.

Sklenenou plaketou je ocenený absolútny víťaz kategórie MTB, ROAD, BEH a vekovo najmladší cyklistický účastník podujatia.

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Preteky sa organizujú za plnej cestnej premávky. Dôrazne vyzývame pretekárov na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky zvlášť príkazové, zákazové tabule, pokyny organizátorov, jazdí a behá sa výhradne na pravej strane vozovky.

Medzi parkoviskom a chatou ERIKA bude premávať kyvadlová vláčiková doprava, ktorá má stále prednosť pred pretekármi i doprovodom.

 

Organizátori neručia za škody spôsobené pretekármi, účastníkmi či doprovodom pretekárov, ktorí sa zúčastňujú na podujatí na vlastnú zodpovednosť a vlastné riziko s vedomím, že nie sú im známe žiadne zdravotné či iné skutočnosti, ktoré by im zabránili v bezpečnom absolvovaní dĺžky a trasy pretekov.

Pretekári sú zodpovední za spôsobené škody organizátorom, samospráve, iným osobám, tretím stranám a sú si vedomí toho, že preteky prebiehajú za plnej premávky a za účasti iných účastníkov cestnej premávky. Bez tohto súhlasu nie je možné zúčastniť sa podujatia. Tento súhlas sa podpisuje na mieste registrácie v deň pretekov.

Preteky sa uskutočnia podľa pandemických opatrení platných v čase organizovania.

V prípade neúčasti pretekára na podujatí sa štartovné nevracia.

V prípade nedostavenia sa na štart je pretekár diskvalifikovaný.

V prípade neskorého dostavenia sa na štart sa pretekárovi počíta pôvodný čas štartu.

V prípade neočakávaných udalostí môže organizátor zmeniť – posunúť časy jednotlivých štartov.

Pretekári v cyklistických disciplínach musia mať povinne riadne upevnenú prilbu počas rozjazdievania sa a celých pretekov. Pretekár bez riadne upevnenej ochrannej prilby nebude pripustený k štartu, resp. bude diskvalifikovaný.

Organizátor ponúka pretekárom možnosť zvozu osobných vecí hore k chate Erika. Osobné veci sa budú môcť odovzdať pri registračnom mieste a pri štarte do igelitových vreciek na to určených. Časy zberu : do 9:30, 14:00

O vzniknutých situáciách nepodchytených v týchto pravidlách rozhodne organizátor. Proti jeho rozhodnutiu nie je možné odvolať sa.

NAPLÁNUJ SI CESTU K MIESTU REGISTRÁCIE (tu je aj možnosť parkovania, toaliet a bufetu) parkovisko voľne dostupné. Miesto registrácie je od miesta štartu na 950 metrov.

NAPLÁNUJ SI CESTU K ŠTARTU – bez možnosti parkovania

NAPLÁNUJ SI CESTU K MIESTU PARKOVANIA (Parkovisko pri futbalovom štadióne-voľne dostupné)

Vzdialené od miesta registrácie 3,5 km

Vzdialené od miesta štartu 2,5 km

NAPLÁNUJ SI CESTUK MIESTU PARKOVANIA (Parkovisko hore neďaleko chaty Erika – Potrebné žiadať povolenie pre vstup pri vyplnení registrácie. Iba autá s povolením budú pustené za závoru smerom ku chate Erika)

Pre autá smerom dole bude prejazd umožnený iba jazdou za vláčikom, ktorý premáva v pravidelných intervaloch od chaty Erika dole k parkovisku pri futbalovom ihrisku a späť.

Cesta od Gelnice smerom ku chate Erika je voľne dostupná avšak iba po Chatu Erika, po tejto ceste sa po začatí pretekov nedostanete do Zlatej Idky – platia pravidlá presne ako v minulých ročníkoch.

V deň pretekov sa snažíme vytvoriť jednosmernú cestu a to zdola smerom hore (v smere pretekov) v úseku od závory po chatu Erika, aby sa pretekári oproti stretli iba s vláčikom, resp. za ním nasledujúcich áut v intervaloch kedy premáva vláčik.

Počet vydaných povolení pre vstup (od závor k chate ERIKA) je limitovaný a je potrebné požiadať oň do 25.7.2022. To platí aj pre doprovodné vozidlá pretekárov. V prípade vyčerpania počtu povolení uprednostníme skoršie žiadosti, resp. žiadosti so skoršími úhradami štartovného.

INTERVAL JAZDY VLÁČIKA