Pravidlá celkového hodnotenia cyklistických pretekov Time4Fun Tour

Time4Fun o.z., ktoré organizuje alebo je spoluorganizátorom nižšie uvedených cyklisticko – bežeckých pretekov usporadúva 1. ročník série pretekov pod názvom Time4Fun Tour.

A) ÚČEL A PRINCÍP CELKOVÉHO HODNOTENIA PRETEKOV.

Pretekár, ktorý sa zúčastní aspoň jedného, z nižšie uvedených pretekov, bude automaticky zaradení do celkového hodnotenia Time4Fun Tour. Pretekár svojou účasťou a za svoje umiestnenie vo výsledkovej listine v jednotlivých pretekoch získa body, podľa bodu D) týchto pravidiel. Po ukončení série budú vyhodnotení a odmenení pretekári umiestnení na prvých troch miestach podľa vekových skupín so ziskom najvyššieho počtu bodov.

B) PODMIENKY ÚČASTI.

Uvedenej série pretekov sa zúčastnia pretekári vo veku od 15 -tich rokov dovŕšených k 31.12.2020.

C) PRETEKY ZARADENÉ DO CELKOVÉHO HODNOTENIA TIME4FUN TOUR.

  1. 04.2020 CX / MTB Castle Cross – Veľká Ida
  2. 06.2020 MTB Maratón Hrhovský divočák – Hrhov
  3. 07.2020 XC Selešské lesy – Čečejovce / Seleška
  4. 08.2020 ITT Časovka Zlatá Idka – Kojšovská hoľa (časovka do vrchu)

D) BODOVANIE.

Pretekári získajú body v pretekoch a v kategóriách v ktorých štartovali. Keďže jednotlivé preteky majú viac štartov a nie u všetkých štyroch pretekov sú rovnaké vekové kategórie, môže sa stať, že rovnaký počet bodov  získajú viacerí pretekári. Pri celkovom vyhodnotení výsledkov pri získaní rovnakého počtu bodov sa uprednostní pretekár, ktorý uvedený počet bodov dosiahol z menšieho počtu absolvovaných pretekov. Pri rovnakom počte bodov a rovnakom počte zúčastnených pretekov sa uprednostní starší pretekár podľa dátumu narodenia. Bodovo sa ocenia pretekári podľa nasledovného rozpisu. Umiestnenie – Body

1. – 100
2. – 91
3. – 83
4. – 77
5. – 72
6. – 67
7. – 63
8. – 59
9. – 55
10. – 51
11. – 47
12. – 43
13. – 40
14. – 37
15. – 34

16. – 31
17. – 28
18. – 25
19. – 22
20. – 19
21. – 17
22. – 15
23. – 13
24. – 11
25. – 9
26. – 7
27. – 5
28. – 4
29. – 3
30. – 2 a všetci ďalší pretekári ak dokončili preteky: 1 bod

E) VYHODNOTENIE

Vyhodnotenie pretekov sa uskutoční na posledných pretekoch, alebo po nich. Oznámi organizátor

F) GDPR

Pretekári súhlasia s uvedením mena, priezviska, klubu/mesta, veku, roku narodenia, pohlavia pre účel správneho zaradenia a vyhodnotenia súťaže. Pre ostatné preteky sa vzťahujú pravidlá na ochranu osobných údajov podpisované na jednotlivých pretekoch.

G) CELKOVÉ VYHODNOTENIE PODĽA VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ

Vekové kategórie celkového hodnotenia. Za vek sa považuje dosiahnutý vek k 31.12.2020.

15-23
24-29
30-39
40-49
50-59
60+

U pretekárov do 14 rokov sú naše preteky zaradené do Detskej VRL ligy, preto sa na nich táto súťaž nevzťahuje. Priebežné poradie bude uverejnené na facebookovej stránke Time4fun, resp. na inom mieste ktoré organizátor oznámi.

H) ODVOLANIA

Organizátor súťaže Time4Fun Tour v prípade nepredvídateľných okolností si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel, zrušenie či rozšírenie počtu pretekov. O týchto zmenách budú dovtedajší účastníci vyrozumení prostredníctvo facebook stránky Time4fun. Proti tomu rozhodnutiu organizátora nie je možné odvolanie.

V Mokranciach dňa 18.2.2020

Organizačný tím Time4Fun