Súhlas dotknutej osoby

Ja, dolu podpísaný/á, účastník/účastníčka športového podujatia [Názov podujatia], ktoré sa uskutoční dňa [Dátum podujatia] , v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona 18/2018 zb. dávam ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním osobných údajov na vymedzený účel prevádzkovateľom: (ďalej len organizátor).

Prevádzkovateľ:

[Organizátor podujatia: podľa propozícii]

Predmet:

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

 

Sprostredkovateľ:

Time4fun o.z., Hasičská 48/5, 045 01 Mokrance, časomeračská skupina

Kontakt email: info@time4fun.sk

 

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, ulica, PSČ, štát, národnosť, dátum narodenia, pohlavie, kategória, emailový kontakt, kód a názov zdravotnej poisťovne, poznámka, dátum a čas prezentácie, dátum platby, stav platby, výsledný čas, dokumentácia (fotografie, video, hlasový záznam).

Vymedzený účel:

–         prihlasovanie a registrácia účasti na podujatiach,   

–         spracovanie štartovej listiny podujatia, spracovanie výsledkovej listiny podujatia,

–         vytvorenie osobnej zložky/konta (meno a priezvisko, titul, ulica, PSČ, štát, národnosť, dátum narodenia, pohlavie, emailový kontakt, telefonický kontakt, dátum platby, stav platby),

–         spracovanie merania môjho dosiahnutého času na podujatiach,

–         vyhodnotenia dosiahnutého času ako športového výkonu na podujatiach,

–         zverejnenie dosiahnutého času ako športového výkonu na podujatiach na webových stránkach prevádzkovateľa a www.facebook.com,

–         zaslanie výsledkov dosiahnutého času ako športového výkonu na podujatiach dotknutej osobe na poskytnuté kontaktné údaje (email, tel. číslo),

–         vytvorenie, spracovanie a šírenie obrazových, printových, zvukových a zvukovoobrazových záznamov z účasti na podujatí aj jeho sprievodných akcií (promo, propagácia) vo verejných telekomunikačných kanáloch (TV, rozhlas, facebook, youtube, printových a elektronických médiách, iných telekomunikačných kanáloch),

–         spracovanie osobných údajov za účelom zabezpečenia informovanosti o činnosti organizátora pred, počas a po podujatí,

–         spracovanie osobných údajov za účelom účasti na propagačnej súťaži organizovanej organizátorom, zasielanie informácií o podujatiach organizátora elektronickou formou,

–         spracovanie osobných údajov za účelom spracovania dokumentačných materiálov organizátora, pre informačné a dokumentačné účely partnerov podujatí,

–         spracúvanie osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, dosiahnutý športový výkon za účelom zápisu do výsledkov.

Súhlasím, aby osobné údaje (zoznam) boli sprístupnené tretím stranám a partnerom organizátora (spoločnosti, ktoré sú partnermi organizátora na podujatiach) pre účely:

–        prihlasovanie a registrácia účasti na podujatiach,

–        predvyplnenie údajov bežca z bežeckej zložky pri registrácií účasti na podujatiach,

–        zverejnenie dosiahnutého času ako športového výkonu na podujatiach,

–        vytvorenie, spracovanie a šírenie obrazových, printových, zvukových a zvukovoobrazových záznamov z účasti na podujatí aj jeho sprievodných akcií (promo, propagácia, charita) vo verejných telekomunikačných kanáloch,

–        spracovanie osobných údajov za účelom zabezpečenia informovanosti o činnosti organizátora pred, počas a po podujatí, pre informačné a dokumentačné účely partnerov podujatí. Osobné údaje budú spracovávané len na stanovený účel a v nevyhnutnom rozsahu.

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Doba uchovávania osobných údajov  je bez obmedzenia.

Prevádzkovateľ nevykonáva spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb automatickým rozhodovaním. Prevádzkovateľ vykonáva profilovanie osobných údajov podľa pohlavia a veku. Významom profilovanie je zatriedenie dotknutých osôb ako účastníkov športového podujatia do kategórii podľa veku a pohlavia za účelom spravodlivosti pri hodnotení dosiahnutých športových výkonov. Takéto profilovanie sa vykonáva automatizovaným spôsobom.

 

Práva dotknutých osôb

V súlade s čl. 15 až 22 GDPR a § 19 až 29 zákona o ochrane osobných údajov sa vo všeobecnosti uplatňujú nasledovné práva dotknutých osôb:

  1. a) právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov,
  2. b) právo na prístup k osobných údajov,
  3. a) právo na opravu osobných údajov,
  4. b) právo na výmaz osobných údajov,
  5. c) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  6. d) právo na prenosnosť osobných údajov,
  7. e) právo namietať spracúvanie osobných údajov,
  8. f) právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom

rozhodovaní vrátane profilovania.

Proti nezákonnému, nespravodlivému alebo netransparentnému spracúvaniu osobných údajov máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.

Poskytnutie osobných údajov na vymedzené účely sú požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy o účasti na športovom podujatí. Ako dotknutá osoba nie ste povinný/á osobné údaje poskytnúť, ale bez udelenia tohto súhlasu nemôže organizátor podujatia Vašu prihlášku riadne zaregistrovať, následkom čoho sa ako účastník podujatia nemôžete zúčastniť. Zároveň s uvedeným súhlasom prehlasujem, že sa podujatia zúčastňujem dobrovoľne, na vlastné nebezpečie a môj zdravotný stav a fyzická kondícia mi umožňuje podujatia absolvovať. Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s pravidlami pretekov, zaväzujem sa ich rešpektovať a zároveň dodržiavať všetky pokyny organizátorov.

V_________________________________ , dňa                                             _________________________________________

                                                                                                                      Meno, priezvisko, podpis dotknutá osoba

v prípade osoby mladšej ako 18 rokov zákonný zástupca a vzťah k dotknutej osobe