Prešovská výzva – 2.kolo

POI: 48° 58′ 44.4″ N, 21° 16′ 10.56″ E
2.kolo – 31.1.2021 – 6.3.2021

Registračný poplatok

Zahrňuje medailu, tričko, príspevok na výsadbu zelene.

19,-€

Registračný poplatok

Zahrňuje len medailu alebo len tričko, príspevok na výsadbu zelene.

10,-€

Solivar v Prešove

Solivar pri Prešove, národná kultúrna pamiatka patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je to unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky, pochádzajúci zo 17. stor. K objektom na ťažbu kamennej soli a čerpanie soľanky v Solivare patrí najmä šachta Leopold, četerne / rezervoáre soľanky /, huta , varňa , sklad soli / komory /, kováčske dielne a klopačka / turňa /. Jama Leopold bola centrálnym stvárkovým dielom, ktoré treba považovať za najstaršie.

Začali ju hĺbiť v roku 1571. Ide vlastne o jamu pôvodne nazývanú Cisárska, hlbokú 155 m. V roku 1674 bola nad ňou postavená budova gápľa. Samotný objekt i mechanizmus si vyžiadali závažné opravy ( prvá v r.1807, druhá v r. 1844). Mechanizmus bol otáčaný štyrmi pármi koní. Soľanka sa čerpala v koženom mechu s obsahom asi 5 – 7 hl. Solivarský gápeľ bol jed-ným z najväčších v strednej Európe. Zásobní-ky na uskladnenie vy-ťaženej soľanky boli postavené v r. 1815. Na kamenných podstav-coch je osem drevených nádrží s obsahom 1320 hl, celkom 10560 hl. Všetky nádrže tvorili jeden celok a boli umiestnené pod jednou stre-chou, konštrukčne prispôsobené teré-nu. Do zásobníkov bola so-ľanka privádzaná z odkaľovacej nádrže dreveným potrubím od šachty Leopold. Z najnižšie situovanej ďalšej nádrže, umiestnenej v niveau terénu četerne, sa soľanka zvádzala do predhrievacej, potom do odparovacej panvy. Sklad soli v pôvodnej podobe bol stavebne dokončený okolo roku 1825. Na prelome 18. a 19. stor. boli postavené dve varne František a Ferdinand ( zbúrané v r. 1931 ). Varňa František sa nám nezachovala v pôvodnej podobe, pri požiari v r.1819 zhorela do tla.

(Informácie sú čerpané z verejne dostupných zdrojov)