Séria Adventných behov

 

Občianske združenie Time4fun, o.z. s jednotlivými samosprávami : mestom Moldava nad Bodvou, samosprávou obce Hrhov, samosprávou obce Čečejovce so spoluorganizátormi  a partnermi jednotlivých kôl tohto podujatia : Pro Run Moldava nad Bodvou, Eleventum o.z., Mestský športový klub Moldava nad Bodvou, MsKs Moldava nad Bodvou, BDM group s.r.o., Športový areál pod Kopcom v Moldave, Bethlen Gábor Alapítvány zrt., Tomáš Fülöp - FTMgraphic Vás pozývajú na

3 kolá Série Adventných behov.

Viac informácii na www.time4fun.sk alebo www.facebook.com/Time4fun.sk email kontakt: info@time4fun.sk

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A PROPOZÍCIE

Toto je rámcová informácia o Sérii Adventných behov, ktorá má tri kolá. Presné propozície pre jednotlive kolá nájdete na: 1.kolo / 2. kolo / 3. kolo

Séria Adventných behov bude mať v každom kole tri kategórie LAZY, ACTIVE, HERO s rôznymi dĺžkami trás.

 

Termíny a propozície jednotlivých kôl:

1.kolo: (propozície) 22.1.2022 Moldava (Moldavská X+  / Mozdulj Szepsi X+)

2.kolo: (propozície) 29.1.2022 Hrhov 

3.kolo: (propozície) 5.2.2022 Čečejovce – Grande finále, po ukončení ktorého bude aj vyhlásenie absolútnych víťazov kategórií. 

 

 

KATEGÓRIE

Organizátor v každom kole vyhlasuje tri kategórie :

  1. LAZY – pre vek pretekárov 1-10 rokov / dĺžka cca 1 km
  2. ACTIVE – vek nad 10 rokov / dĺžka cca 3-8 km
  3. HERO – vek nad 10 rokov / dĺžka cca 10-15 km

Presné dĺžky trás v jednotlivých kategóriách budú uvedené v propozíciách jednotlivých kôl v každom kole však budú tri dĺžky.

Účastník vo veku nad 10 rokov (t.j. rok narodenia 2011 a starší ) si môže podľa svojho zváženia vybrať kategóriu ACTIVE alebo HERO, ktorej sa zúčastní podľa svojej kondície a zdravotného stavu.

Účastník vo veku nad 10 rokov (t.j. rok narodenia 2011 a starší ), ktorý sa registruje a zabehne v jednom kole vo vybranej príslušnej kategórii, už nemôže meniť v ďalších kolách svoju kategóriu, resp. ak si zmení kategóriu, získané body sa mu nezapočítajú do súťaže o absolútneho víťaza kategórie a aj keby mal najviac bodov, práve kvôli zmene kategórie (Lazy, Active, Hero) nemôže byť vyhlásený ako absolútny víťaz ani v kategórii z ktorej odchádzal, ani v kategórii do ktorej prešiel.

Pretekár registrovaný v Active, alebo Hero ak sprevádza svoje dieťa alebo zverenkyňu v kategórii LAZY sa nepovažuje za pretekára, ale iba za doprovod. Za pretekára sa považuje keď bude absolvovať kategóriu v ktorej sa registroval a absolvoval prvý pretek.

Ak je účastník starší ako 10 rokov v kategórii LAZY jeho účasť je nesúťažná (nezapočítavajú sa mu body). Môže sa to stať v prípade ak rodič beží/sprevádza svoje dieťa. Ak sa rodič registruje v takejto kategórii a uhradí štartovné za seba aj za svoje dieťa, po prebehnutí cieľom má nárok na účastnícku medailu. Doprovod (bez zaplateného štartovného) nemá nárok na účastnícku medailu ani občerstvenie.

Pretekári sa môžu registrovať iba v jednej kategórii.

 

ŠTARTOVNÉ

Štartovné je dobrovoľné, minimálna čiastka bude určená pre každé kolo zvlášť a bude uvedená pri propozíciách pre dané kolo.

Pri prvej registrácii pretekár platí aj 2,-€ poplatok za štartové číslo. Štartové číslo bude platné pre všetky kolá série Adventného behu. Ak je štartové číslo poškodené alebo ho pretekár stratí, alebo ho zabudne doma a na preteky sa dostaví bez čísla, organizátor vydá náhradné štartové číslo za poplatok 2,-€. Od toho okamihu je potrebné aby pretekár používal na zvyšných kolách Série Adventných behov toto novo vydané štartové číslo a to i v prípade ak nájde svoje pôvodné štartové číslo.

V štartovnom je zahrnuté : Meranie času, poskytnutie predlekárskej prvej pomoci, účastnícka medaila/limitovaný počet, pohár vareného vína (pre deti a mládež do 18 rokov horúci čaj) po dobehnutí do cieľa a v niektorých kolách obsahuje aj malý štartový balík či občerstvenie. Presné informácie budú uvedené v propozíciách pre dané kolo.

 

OCENENIE

Každý regulárne registrovaný a bežiaci pretekár obdrží účastnícku medailu / limitovaný počet. Účastnícka medaila zo všetkých kôl bude tvoriť jeden set.

Traja najrýchlejší pretekári (oboch pohlaví) v každej kategórii, v každom kole Série Adventných behov budú ocenení medailou 1-2-3

Po ukončení posledného kola sa v každej kategórii vyhlási absolútny víťaz s najvyšším počtom bodov - ocení sa plaketou.

 

HODNOTENIE

Bodové hodnotenie

Účastníci každého kola Série Adventných behov obdržia za svoje umiestnenie určený počet bodov podľa tabuľky. Počet získaných bodov sa po ukončení posledného kola Série Adventných behov spočíta u každého pretekára. Priebežné výsledky s počtom bodov budú dostupné na webe organizátora.

 

Tabuľka bodov
  1. 1.miesto – 15 bodov     7.miesto – 9 bodov                  13.miesto – 3 body
  2. 2.miesto – 14 bodov     8.miesto – 8 bodov                  14.miesto – 2 body
  3. 3.miesto – 13 bodov     9.miesto – 7 bodov                  15. miesto – 1 bod
  4. 4.miesto – 12 bodov   10.miesto – 6 bodov        každý ďalší pretekár v cieli 1 bod
  5. 5.miesto – 11 bodov   11.miesto – 5 bodov
  6. 6.miesto – 10 bodov   12.miesto – 4 body

 

Priebežný stav pretekov a výsledky z jednotlivých kôl budú uverejnené na www.time4fun.sk

Priebežné výsledky pri viackolových trasách, budú online zobrazené na www.time4fun.sk/qr počas pretekov.

 

REGISTRÁCIE

Registrácia na Sériu Adventných behov prebieha online. Účastníci sa registrujú pri svojej prvej účasti na stránke www.time4fun.sk Pre účasť na ďalších kolách už nie je potrebná opätovná registrácia, bude stačiť potvrdiť  email rozposlaný pred ďalším kolom pretekov a potvrdiť tak svoju účasť, z toho dôvodu je potrebné správne zadanie emailovej adresy a telefónneho čísla.

Ak sa pretekár zúčastní na niektorom ďalšom kole na mieste sa iba prezentuje minimálne 30 minút pred prvým štartom. Presné časy pre miestne registrácie na mieste budú obsahovať propozície pre dané kolo.

 

VŠEOBECNÉ

Po ukončení posledného kola/posledných pretekov v každej kategórii sa vyhodnotí pretekár podľa pohlavia s najvyšším počtom bodov a stáva sa absolútnym víťazom v danej kategórii.

V prípade rovnosti bodov sa absolútnym víťazom stáva pretekár, ktorý sa lepšie umiestnil v poslednom finálovom kole (Čečejovce) Série Adventných behov. Ak toto pravidlo nerozhodne, víťazom sa stáva pretekár, ktorý skôr získal bod (vyššie umiestnenie na prvých pretekoch vo vyhlasovanej kategórii.

Štartové čísla si pripnite na hruď, alebo brucho, tak aby boli jasne viditeľné pri prebehnutí cieľom. Na druhej strane štartového čísla sa nachádza čip, nepoškodzujte ho.

V niektorých kolách môžu byť na trase občerstvovačky, nemusí to však byť pravidlo. Viac ohľadom toho nájdete v propozíciách pre dané kolo. Po ukončení behu na účastníkov čaká prevarené víno a pre deti a mládež je prichystaný horúci čaj.

 

UPOZORNENIE

Pretekári do 18 rokov štartujú iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu. Súhlas platí pre všetky tri kolá Série Adventných behov.

Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, musia mať so sebou preukaz poistenca. Usporiadateľ nezodpovedá za stratu vecí. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu športového podujatia v prípade nepriaznivého počasia. Účastníci súhlasia so zhotovením zvukových, obrazových záznamov a následnom uverejnení.

V prípade vzniku mimoriadnych situácií nezahrnutých a nepodchytených v týchto pravidlách rozhodne organizátor, voči jeho rozhodnutiu nie je možné odvolať sa.

Organizátor v niektorých kolách nezabezpečuje miesto na prezlečenie pretekárov. Viac informácii bude ohľadom toho však bude v propozíciách jednotlivých kôl.

Preteky sa budú konať podľa aktuálne platných pandemických opatrení v režime OTP, resp. v prípade zhoršenej situácie pre zaočkovaných.

V prípade nepredvídaných situácií môže organizátor rozhodnúť o prerušení Série Adventných behov, o presune na iné miesto ako je pôvodné (Moldava, Hrhov, Čečejovce), resp. o jeho presune na iný termín, alebo v krajnom prípade rozhodnúť o predčasnom ukončení série Adventných behov.