Ak sa chceš dostať rovno na registračný formulár klikni na tlačidlo

Úplne znenie propozícií

Názov projektu : SPORT 4 GREEN 
Hlavný slogan: Pohni sa, rozhýbeš okolie, zmeníš Slovensko 
Vyhlasovateľ výzvy : Time4fun, o.z.  s podporou partnerov EURO-PLECH, s.r.o., Saat Sport-športové potreby, STRING-vyšívanie, Bicycle Garage Košice. Grafické práce v Prešovskej výzve 1., 2.,3., 4. kolo, Košickej výzve 1.,2., 3., 4. kolo, Martin Černák-BoldGda 
Postupne rozširujeme výdajné miesta Vašich odmien.
 
AJ MALÉ SKUTKY VEDIA UROBIŤ VEĽKÚ ZMENU. 
Myslíme lokálne. Začíname východom, onedlho sa však VY svojim pohybom môžete pričiniť k zelenšiemu Slovensku. 

ÚČEL VÝZVY : 
Podporovať pohyb, a tým výsadbu stromov a dobrovoľnícku činnosť.  
Pre športovcov : Ponúkať výzvy, ciele, naďalej trénovať / pohybovať sa (aj viac) ako zvyčajne, zároveň Vás oboznámiť so známymi či menej známymi pamiatkami z okolia daných výziev. Svojím pohybom a účasťou prispejete priamo na výsadbu stromov v hociktorom meste či obci na Slovensku. 
Pre koho je určený ? 
Pre všetkých, ktorí sa pohybujú a myslia zelenšie, nie je im ľahostajná príroda okolo nich. Pre hobby športovcov i profesionálov, ktorí aj v týchto časoch drú, trénujú a potrebujú ciele a výzvy.  
Pre obyčajných ľudí, ktorí svojou chôdzou, behom či cyklistikou chcú prispieť k výsadbe stromov. 
 
O ČOM JE TENTO PROJEKT ?  
Počas obdobia december 2020 až apríl 2021 počas niekoľkých kôl, si postupne predstavíme známe i menej známe pamiatky či miesta niekoľkých miest a obcí, ktorého motív sa dostane na medaile, športové tričká a budú dostupné pre účastníkov, ktorí absolvovali zvolenú disciplínu vo zvolenom čase. Počty jednotlivých kôl sa postupne zobrazia v registračnom formulári, resp. budeme o nich informovať. Spočiatku jednotlivé kolá budú trvať dlhšie obdobie s príchodom jari sa však budú skracovať, uverejňovať ich budeme postupne. 
Kto môže byť účastníkom výzvy? 

Podmienky účasti :  
1. Účastníkom môže byť ten, kto sa riadne a v termíne na to určenom zaregistruje/prihlási do práve prebiehajúceho kola danej výzvy, (pre informácie o jednotlivých kolách výziev sledujte www.time4fun.sk alebo Facebook stránku www.facebook.com/time4fun.sk alebo podujatie výzvy SPORT 4 GREEN ) 

2. Uhradí registračný poplatok za dané kolo na bankový účet vedenú vo FIO bank č. účtu : SK19 8330 0000 0025 0182 5982 v poznámke platby s uvedie text „sport 4 green“ a variabilný symbol, ktorý obdrží v potvrdzovacom e-maily.

3. Ak prihlásený účastník absolvuje kolo výzvy v prihlásenej disciplíne/aktivite v  termíne na to určenom získa body pre ním uvedenú obec/mesto/mestskú časť. 

4. Zašle e-mailom, alebo príspevkom na Facebook stránke informáciu (najčastejšie obr./foto z aktivity, športového zariadenia napr.Google fit, Strava, Suntoo, Garmin, Edomondo…existuje množstvo ďalších) z ktorého bude jasný dátum, aktivita (beh, chôdza, cyklistika, duatlon) a jeho vzdialenosť. Pri duatlone musí byť beh, cyklistika, beh byť absolvovaný v jednom dni a zasielajú sa o tom 3 “oznámenia” resp fotky. (pokiaľ absolvovanie oboch disciplín – beh cyklistika – nie je jasné z foto)  e-mail : info@time4fun.sk, Facebook stránka : www.facebook.com/time4fun.sk Facebook skupina: https://www.facebook.com/groups/827422871348540 .Skutočnosť o absolvovaní je potrebné zaslať do posledného dňa trvania daného kola výzvy do 23:59. Inak sa dané kolo nepovažuje za splnené a registrovaný účastník nemá nárok na odmenu za dané kolo, avšak jeho registračný príspevok sa započíta k čiastke na nákup sadeníc stromčekov.  

5. Každý účastník môže uhradiť aj vyšší registračný poplatok za dané kolo. Uvedený kladný rozdiel medzi povinným poplatkom a skutočnou úhradou sa bude považovať za dar a započíta sa k výnosu na zakúpenie sadeníc stromčekov. Takúto platbu naviac nie je možné prenášať a započítať na ďalšie kolo ako registračný poplatok pre účastníka. 

6. V prípade ak v danom kole pri registrácii bola vybraná kratšia vzdialenosť a zaslaný údaj o absolvovaní je na dlhšiu absolvovanú disciplínu, započítajú a body priradia vo výške za disciplínu uvedenú v registrácii, t.j. nižší počet bodov.  

7. Ak účastník v registrácii uvedie dlhšiu disciplínu a absolvuje kratšiu vzdialenosť, bude sa to považovať za neabsolvovanie disciplíny a darované body sa nezarátajú a účastník nemá nárok na odmenu, ktorá mu prislúcha za absolvovanie zvolenej disciplíny, avšak jeho registračný poplatok sa započíta k čiastke na nákup sadeníc stromčekov. 

8. Účastník v prípade neabsolvovania disciplíny v daného kola v na to určenom čase nemá nárok na odmenu, ktoré mu prislúcha po úhrade registračného poplatku a po absolvovaní disciplíny uvedenej v registrácii.  

9. Účastník pri registrácii si nemusí vybrať obec, mesto/mestskú časť, ktorej chce venovať svoje body na výsadbu stromov, ak ju však nevyberie nemôže ju neskôr v danom kole dodatočne doplniť.  

10. Registrujúci účastník dodatočne nemôže dodatočne dopĺňať, meniť v registrácii vybranú disciplínu ani obec alebo mesto /mestskú časť, ktorej chce venovať body.  

11. Pre účasť v každom kole je potrebné vyplniť novú registráciu.  

12. Účastník sa môže zúčastniť naraz viacerých výziev a kôl v nich, avšak v jednej výzve v danom kole, môže absolvovať kolo iba raz. Príklad. V Prešovskej výzve 1. kolo, vybraná disciplína 1 km beh, môže účastník absolvovať iba raz, t.j. ak by absolvoval 1 km a ešte raz 1 km počet bodov za 1 km by sa započítal iba raz. Avšak účastník sa môže registrovať v ďalšej prebiehajúcej výzve, napr. v Košickej výzve v 1. kole vybraná disciplína 1 km beh a po jej absolvovaní opätovne darovať svoje body hociktorej obci, mestu/mestskej časti. Každý získaný bod sa započítava do zvolenej výzvy v ktorého kole bola disciplína splnená.

13. Účastník môže v registrácii každého nového kola vybrať inú disciplínu na absolvovanie a venovať svoje body inej obci, mestu/ mestskej časti.  

14. Účastník sa nemusí zúčastniť každého kola danej výzvy, resp. podľa výzoru medailí sa môže rozhodnúť, ktorých výziev a ktorých kôl sa zúčastní. 

15. Odmena účastníkom, medaile a tričká s motívom sa pripravia na odosielanie až po ukončení daného kola. Prosíme Vás o trpezlivosť.    

16. Registračný poplatok sa nevracia, bude použitý na výsadbu sadeníc stromov. 

17. Každá výzva sa vyhodnocuje zvlášť po ukončení posledného kola danej výzvy. 

18. Jednotlivé výzvy sú od seba nezávislé. Môže sa stať, že po ukončení vo viacerých výzvach môžu byť víťazmi rovnaké obce/mestá/mestské časti. Rozhoduje o tom iba počet získaných bodov v danej výzve. 

19. Priebežné výsledky daných výziev a ich kôl budeme uverejňovať. 

20. Registračný poplatok za dané kolo nie je možné po uhradení presúvať na iné nasledujúce alebo predchádzajúce kolá. Registračný poplatok však neprepadne a bude započítaná k financiám už vyzbieraným a použije sa na výsadbu sadeníc stromčekov. 

21. Ak došlo k regulárnej úhrade štartovného a účastník sa nezúčastnil v danej výzve daného kola v uvedenom termíne, alebo nezaslal, resp. zaslal potvrdenie o svojej účasti po termíne, jeho výkon/absolvovanie sa nezaráta a registračný poplatok sa neprenáša ani nevracia. Registračný poplatok však neprepadne a bude započítaná k financiám už vyzbieraným a použije sa na výsadbu sadeníc stromčekov 

22. Registračný poplatok sa nevracia ani v prípade ak účastník neabsolvuje v danom termíne (cca 2  týždne na každé kolo) vzdialenosť či disciplínu, ktorú si v registrácii zvolil. Registračný poplatok však neprepadne a bude započítaná k financiám už vyzbieraným a použije sa na výsadbu sadeníc stromčekov. 

23. Účastník sa pri registrácii môže rozhodnúť, že si nevyberie disciplínu a neabsolvuje ju, iba daruje určitú čiastku na výsadbu sadeníc stromov. Organizátor takúto čiastku pripočíta k už vyzbieranému štartovnému a bude použitý na výsadbu sadeníc stromčekov. Takýto účastník nemá nárok na odmenu, ktorej podmienkou je absolvovať a zdokladovať vybranú disciplínu.  

24. V prípadoch kde je podozrenie, že vybraná disciplína nebola splnená očakávanou formou, môže organizátor nezarátať k zaslaným výsledkom. 

25. COVID-19 : V prípade ak by došlo k úplnému zákazu vykonávania individuálnych športových činností v exteriéri, organizátori môžu prerušiť prebiehajúce kolo výzvy a dátumy ostatných kôl sa posunúť o dni počas ktorého zákaz trval, alebo môže predčasne ukončiť prebiehajúce výzvy/ich kolá. V takýchto prípadoch sa priebežné výsledky stanú oficiálnymi.  

26. Pri vzniku neočakávaných situácií vyššie nepodchytených rozhodne o ďalšom postupe organizátor. Proti jeho rozhodnutiu nie je možné odvolanie. 
 
PRIDELENÉ BODY A DISCIPLÍNY : 
Pre každého účastníka výzvy, je na výber viacero disciplín. Počnúc ľahšími až po tie najťažšie. Započítame Váš beh/chôdzu, bicyklovanie alebo duatlon v určených vzdialenostiach, ktoré si pri registrácii v danom kole vyberiete a za ktoré dostanete body, ktoré môžete venovať obci, mestu/ mestskej časti na Slovensku. Vašim štartovným prispievate na výsadbu stromov.  
Disciplínu beh je možné splniť aj chôdzou. Začiatok i koniec každej disciplíny môže trvať maximálne jeden kalendárny deň. 
 
Jednotlivé body za disciplíny.  
BEH – chôdza / Batoľa – 1 km / 1,42 bodov 
BEH – chôdza / Začiatočník – 5 km / 6,55 bodov 
BEH – chôdza / Hobby -10 km / 12,57 bodov 
BEH – chôdza / Športovec – 21,1 km / 25,74 bodov 
BEH – chôdza / Maratónec – 42,2 km / 51,64 bodov 

CYKLISTIKA / Trojkolkár – 5 km / 2,05 bodov
CYKLISTIKA / Mladá nádej – 20 km 5,56  
CYKLISTIKA / Hobby – 40 km 11,61  
CYKLISTIKA / Športovec -100 km / 28,19 bodov  
CYKLISTIKA / Vytrvalec – 200 km / 50,63 bodov 

Duatlon šprint BEH 5 km – CYKLISTIKA 20 km – BEH 2,5 km / 19,77 bodov 
Duatlon Krátky BEH 10 km – CYKLISTIKA 40 km – BEH 5 km / 32,88 bodov 

SKIALP / Tester 5 km / 6,03 bodov
SKIALP / Športovec 10 km / 12,07 bodov
SKIALP / YETI 21 km / 23,43 bodov

Bežky / 5 km / 5,82 bodov
Bežky / 10 km / 8,43 bodov
Bežky / 20 km / 16,87 bodov
Bežky / 30 km / 25,31 bodov

REGISTRAČNÝ POPLATOK: 
Registračný poplatok je uvedený v registrácii na každé kolo, môže sa líšiť v závislosti daného kola. 
K registračnému poplatku, pri úhrade prosíme k platbe pripočítať aj poštovné za doručenie podľa tvojho výberu doručenia. Poštou vo výške 4,50-€, alebo dopravné (Košice) 2,-€. V prípade osobného vyzdvihnutia Vašej odmeny Vás budeme informovať emailom o jej možnosti prebratia na Vami zvolenom mieste. 
 
POUŽITIE VÝNOSU 
Výnos z registračného poplatku v daných výzvach sa použije na nákup sadeníc a výsadbu stromčekov v obciach, mestách/mestských častiach, ktorá získa najvyšší počet bodov v danej výzve, po jeho ukončení alebo predčasnom ukončení.   
 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY 
Time4fun, o.z. sa zaväzuje za výnos z danej výzvy nakúpiť / bezodplatne sprostredkovať nákup sadeníc stromčekov a tie venovať obci, mestu/ mestskej časti na výsadbu. Za výnos sa v týchto pravidlách považuje päťdesiat percent príjmu z registračného poplatku po odrátaní priamych výdavkov súvisiacich s organizáciou tejto výzvy. Obdarovaná bude obec, ktorá získa najvyšší počet získaných bodov v danej výzve po spočítaní všetkých kôl vo výzve, pod heslom víťaz berie všetko. 
V prípade, ak na základe výsledkov niektorá obec, mesto/mestská časť neprijme dar / sadenice stromčekov na výsadbu alebo nebude súhlasiť s ich výsadbou na ich území, automaticky sa vyradí z výsledkovej listiny a zvyšné obce, mestá/ mestské časti posunú o jednu priečku vyššie vo výsledkovej listine. Ak by došlo k situácii, že ani jedna obec, mesto/ mestská časť by neprijala dar, sadenice stromčekov, organizátor rozhodne na základe vlastného zváženia, ktorej jednej alebo viacerým obciam, mestám/ mestským častiam daruje na výsadbu sadenice stromčekov.  
Odmenu pre účastníkov zasielame až po ukončení daného kola (účastnícka medaila, tričko s motívom aktuálneho kola). Organizátor minimálne po každom kole danej výzvy uverejní priebežný bodový stav. Organizátor výzvy Time4fun, o.z. si vyhradzuje právo na prerušenie alebo ukončenie výzvy ešte pred plánovaným posledným kolom, alebo na jeho prípadné predĺženie. V prípade takéhoto prerušenia, predčasného ukončenia sa aktuálny-priebežný stav bude považovať za výsledok celej výzvy. V prípade predĺženia výzvy sa budú naďalej pripočítavať pridelené body jednotlivým obciam, mestám/ mestským častiam až do ukončenia výzvy. Celá výzva nemôže trvať viac ako 365 odo dňa začiatku. V prípade rovnosti počtu bodov sa uprednostní obec, mesto/ mestská časť, ktorá skôr získala prvý bod, (Dátum, čas, registrácie účastníka), ktorý pridelil svoje body regulárne pre danú obec, mesto, mestskú časť. 
Ak by vyššie uvedené pravidlo neprinieslo výsledok, uprednostní sa obec v abecednom poradí vyššie-bližšie k začiatku abecedy. 
V prípade vzniknutých prípadov nepodchytených týmito pravidlami rozhodne organizátor podľa vlastného zváženia, pričom v každom takomto prípade bude mať na zreteli hlavný účel týchto výziev a to: prostredníctvom registračných poplatkov a pohybu účastníkov podporiť výsadbu zelene, sadeníc stromčekov na Slovensku.  
Vo vyššie uvedenom pravidle sa text obce, mestá / mestské časti sa rozumiem všade obce alebo mestá alebo mestské časti.   
V prípade neočakávaných udalostí alebo situácií nepodchytených v týchto pravidlách o takýchto rozhodne vyhlasovateľ výzvy a proti jeho rozhodnutiu nie je možné odvolať sa. Jeho rozhodnutie je konečné. Organizátor výzvy, Time4fun, o.z. si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v pravidlách v prípade neočakávaných, vopred nepredvídateľných situácii, pričom na zreteli bude mať pôvodný úmysel tejto výzvy a to pohybom podporiť výsadbu stromov na Slovensku. 
 
Podporte Vašimi športovými výkonmi výsadbu stromov vo Vašom okolí.  Samozrejme o samotnom odovzdávaní sadeníc a o ich výsadbe Vás budeme informovať. 
Organizátor si vyhradzuje právo vykonať zmeny pravidiel v prípade nejednoznačnosti či v prípade nepredvídateľných situácií.
 
Ďakujeme. Organizačný tím Time4fun, o.z. 
 
V Mokranciach dňa 1.12.2020 

Bansko Bystrický kraj