Vyber si svoje PODUJATIE

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ A PROPOZÍCIE PRETEKOV 5. ROČNÍKA CASTLE CROSS, VEĽKÁ IDA

PRETEKY VO VEĽKEJ IDE ZAHŔŇAJÚ

  • BEŽECKÉ PRETEKY pre deti, rodiny a dospelých
  • CYKLISTICKÉ PRETEKY pre deti a mládež od 1 do 14 rokov (vrátane) : Detská východ MTB liga (séria 12-tich pretekov na Slovensku)
  • CYKLISTICKÉ HOBBY PRETEKY pre deti a mládež od 1 do 14 rokov (vrátane): de.T.to Detská Time4fun TOUR (séria 5-tich pretekov v okolí Košíc :  Veľká Ida, Hrhov, Moldava, Čečejovce, Košice) s vyhlásením celkového víťaza v daných vekových kategóriách. 
  • CYKLISTICKÉ PRETEKY pre dospelých 15+ 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Pri registráciách na mieste, resp. registrácie vopred s úhradou na mieste organizátor nezaručuje štartovací  balíček a občerstvenie.

Výdaj občerstvenia od 12:00 hod.

Pri cyklistických pretekoch nie je povolené používať bicykle  so žiadnym pomocným pohonom, výlučne vlastnou silou.

Ocenení sú prví traja pretekári vo vyhlásených kategóriách, ktorí regulárne, za najkratší čas prejdú súťažnú vzdialenosť.

ŠTARTOVNÉ nájdete pri propozíciách jednotlivých pretekov a disciplín.

 

V sporných prípadoch, resp. v prípade nešportového správania sa pretekárov, môže rozhodca na základe dôkazov udeliť sankcie, ktoré môžu zmeniť poradie výsledkov. Rozhodnutie rozhodcov je konečné bez možnosti odvolania sa.

 

UPOZORNENIE PRE BEŽCOV : na cca 3 kilometri je úsek ktorý sa beží na poli (cca 100 m) Pretekári sú povinný na tomto mieste behať vo vyznačenom koridore (opáskovaný priestor) Nedodržanie bude sankcionované disvalifikáciou.

Preteky sa organizujú za plnej cestnej premávky. Dôrazne vyzývame pretekárov predovšetkým bežcov na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky zvlášť príkazové, zákazové tabule, pokyny organizátorov.

 

Organizátori neručia za škody spôsobené pretekármi, účastníkmi či doprovodom pretekárov, ktorí sa zúčastňujú na podujatí na vlastnú zodpovednosť a vlastné riziko s vedomím, že nie sú im známe žiadne zdravotné či iné skutočnosti, ktoré by im zabránili v bezpečnom absolvovaní dĺžky a trasy pretekov.

 

Pretekári sú zodpovední za spôsobené škody organizátorom, samospráve, iným osobám, tretím stranám a sú si vedomí toho, že preteky prebiehajú za plnej premávky a za účasti iných účastníkov cestnej premávky. Bez tohto súhlasu nie je možné zúčastniť sa podujatia. Tento súhlas sa podpisuje na mieste registrácie v deň pretekov.

 

Preteky sa uskutočnia podľa pandemických opatrení platných v čase organizovania.

V prípade neúčasti pretekára na podujatí sa štartovné nevracia.

V prípade nedostavenia sa na štart je pretekár diskvalifikovaný.

V prípade neskorého dostavenia sa na štart sa pretekárovi počíta pôvodný čas štartu.

V prípade neočakávaných udalostí môže organizátor zmeniť časy jednotlivých štartov.

Pretekári v cyklistických disciplínach musia mať povinne riadne upevnenú prilbu počas rozjazdievania sa a celých pretekov. Pretekár bez riadne upevnenej ochrannej prilby nebude pripustený k štartu, resp. bude diskvalifikovaný.

O vzniknutých situáciách nepodchytených v týchto pravidlách rozhodne organizátor. Proti jeho rozhodnutiu nie je možné odvolať sa.